80437: Δράσεις Συστημικού Χαρακτήρα: Προσαρμογή ΕΛΚΕ ΙΠ στο νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) MIS 5045475
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλώρος Ανδρέας
Δράσεις Συστημικού Χαρακτήρα: Προσαρμογή ΕΛΚΕ ΙΠ στο νέο κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR) MIS 5045475
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΒ06 «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» Α/Α ΟΠΣ: 2365
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 41.555,24 €

Αντικείμενο του Υποέργου Α/Α 3 «Δράσεις συστημικού χαρακτήρα – Προσαρμογή ΕΛΚΕ ΙΠ στο νέο Κανονισμό για τα προσωπικά δεδομένα (GDPR)», της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 –2020 με κωδικό ΟΠΣ 5045475 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους αποτέλεσε η ανάδειξη συμβούλου για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων ΓΚΠΔ (GDPR General Data Protection Regulation) (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27/4/2016) στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, καθώς και η παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer - DPO) κατά τη διάρκεια του έργου.
Προκειμένου το Ιόνιο Πανεπιστήμιο να συμμορφωθεί έναντι του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων διακρίθηκαν δύο βασικοί πυλώνες δράσης:
A. Η καταγραφή των ροών δεδομένων, η αξιολόγηση των υφιστάμενων διαδικασιών και η διεξαγωγή εκτενών ελέγχων ασφαλείας, ελέγχων αντικτύπου και επικινδυνότητας με σκοπό την εκπόνηση μελέτης ωριμότητας και την υποβολή ενός ολοκληρωμένου πλάνου συμμόρφωσης έναντι του ΓΚΠΔ (GDPR), καθώς και ενός ολοκληρωμένου προγράμματος προστασίας (πολιτικές και διαδικασίες).
B. Η εκπαίδευση του προσωπικού αλλά και η ευαισθητοποίηση όλης της πανεπιστημιακής κοινότητας στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του ΓΚΠΔ (GDPR).

Το Υποέργο υλοποιήθηκε με προμήθεια σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

Η Πράξη "Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ" στόχευσε να συμβάλει στην ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου για την αποτελεσματική εφαρμογή του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ της περιόδου 2014-2020. Η Πράξη συνεισέφερε στην τεχνική υποστήριξη του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου για την κάλυψη των αναγκών αναβάθμισης των συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της διαχείρισης καθώς και τις ανάγκες πρόσθετης τεχνικής συνδρομής που προέκυψαν για την υποστήριξη της υλοποίησης, της διαχείρισης και της παρακολούθησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας