80435: Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ως δικαιούχος στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 MIS 5045475
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φλώρος Ανδρέας
Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ως δικαιούχος στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 MIS 5045475
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΒ06 «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» Α/Α ΟΠΣ: 2365
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 646.462,21 €

Αντικείμενο του Υποέργου Α/Α 1 «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ως δικαιούχος στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020», της Πράξης με τίτλο: «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014 –2020 με κωδικό ΟΠΣ 5045475 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους αποτέλεσε την τεχνική, διοικητική, οικονομική και νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ  για την  υλοποίηση, διαχείριση και  παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ την Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Πράξη "Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ" στόχευσε να συμβάλει στην ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου για την αποτελεσματική εφαρμογή του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ της περιόδου 2014-2020. Η Πράξη συνεισέφερε στην τεχνική υποστήριξη του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου για την κάλυψη των αναγκών αναβάθμισης των συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της διαχείρισης καθώς και τις ανάγκες πρόσθετης τεχνικής συνδρομής που προέκυψαν για την υποστήριξη της υλοποίησης, της διαχείρισης και της παρακολούθησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας