80413: Δημιουργία γεωγραφικής και περιγραφικής βάσης δεδομένων της περιβαλλοντικής και χωροταξικής πληροφορίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων MIS 5007988
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καρύδης Ιωάννης
Δημιουργία γεωγραφικής και περιγραφικής βάσης δεδομένων της περιβαλλοντικής και χωροταξικής πληροφορίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων MIS 5007988
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ44 «∆ράσεις προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους» Α/Α ΟΠΣ:1973
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 262.924,56 €
Ακρωνύμιο: ΒΙΟΝΙΑΝ

Το έργο με τίτλο "Δημιουργία γεωγραφικής και περιγραφικής βάσης δεδομένων της περιβαλλοντικής και χωροταξικής πληροφορίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων" αποτέλεσε το Υποέργο 03 της Πράξης "Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων εντοπισμού, καταγραφής, ψηφιακής χαρτογράφησης και διαχείρισης πιέσεων" η οποία υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των Φορέων: Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και βασικό στόχο είχε τον εντοπισμό, καταγραφή, χαρτογράφηση και ανάπτυξη «έξυπνων» εργαλείων για την παρακολούθηση καθώς και την ανάδειξη των ειδών που σχετίζονται, υποστηρίζονται ή χρησιμοποιούν ως ενδιαίτημα τους εδαφικούς πόρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του θα παραχθούν ψηφιακοί θεματικοί χάρτες, μία διαδικτυακή πλατφόρμα διαχείρισης και ελέγχου της βιοποικιλότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΠΙΝ) με ενσωματωμένους όλους τους ψηφιακούς χάρτες καθώς και μία διαδικτυακή εφαρμογή για τη δικτύωση των οικοσυστημάτων, τοπίων και στοιχείων φυσικού κάλλους αλλά και την ανάδειξη οικοτουριστικών διαδρομών της Περιφέρειας.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του Υποέργου 03 υλοποίησε τον σχεδιασμό, την κατασκευή και πληθύσμωση της Βάσης Δεδομένων καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ι.Ν. και σύνταξη οδηγού χρήσης και καταχώρησης δεδομένων.

 


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας