80391: ΠΜΣ Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης των Ιστορικών Πηγών
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ψαλλίδας Γρηγόριος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα ΠΜΣ
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ιστορίας

Το Τμήμα Ιστορίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης−Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με νέο τίτλο  «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών και Αρχειακών Πηγών», σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 114024/B7/21-07-2014 (ΦΕΚ2057/29-07-2014, τ.Β') Υ.Α. (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 80251). Το Τμήμα επανιδρύει το  ΠΜΣ «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών» - ΜεθΙΠ (Review and Publication Methodology of Historical Sources) - Met Hist, από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2283/26-06-2018 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος (ΦΕΚ 2936/20.07.2018, τ. Β’) (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 80391).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μεθοδολογία Κριτικής και Έκδοσης Ιστορικών Πηγών» έχει ως αντικείμενο την παροχή αυστηρά ακαδημαϊκής κατάρτισης στο πεδίο της διεπιστημονικής έρευνας για την αξιοποίηση, την ταξινόμηση , την τεκμηρίωση, την κριτική και την έκδοση των αρχειακών πηγών αλλά και των λοιπών ιστορικών τεκμηρίων, που προέρχονται από ή αφορούν στο σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την ύστερη μεσαιωνική, την πρώιμη και ύστερη νεότερη καθώς και την σύγχρονη περίοδο της ιστορίας. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή κατάρτισης και εξειδίκευσης στη χρήση των αρχειακών και ευρύτερα των πάσης φύσεως πηγών της δημόσιας και της ακαδημαϊκής ιστορίας, οι οποίες προέρχονται από το σύνολο της συλλογικής ή και ατομικής ανθρώπινης δραστηριότητας κατά την υστεροβυζαντινή, την μεταβυζαντινή, τη νεότερη και τη σύγχρονη περίοδο στην παροχή της δυνατότητας εμβάθυνσης και πολλαπλής αξιοποίησης των αρχειακών και των εν γένει ιστορικών τεκμηρίων σε περιβάλλον αλληλεπίδρασης των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών αλλά και των τεχνών στη διδασκαλία μεθόδων ταξινόμησης, τεκμηρίωσης και κριτικής των πάσης φύσεως ιστορικών πηγών, καθώς και εφαρμογής σε αυτές των νέων τεχνολογιών στη μύηση στις μεθόδους έκδοσης και επανέκδοσης αρχειακού και γενικότερα ιστορικού συνόλου πηγών πρωτοτύπων ή αντιγράφων οποιασδήποτε ύλης, υποστρώματος ή τεχνικής, το οποίο σχετίζεται με την δραστηριότητα θεσμών, ομάδων και ατόμων, κυρίως κρατών και διακρατικών ενώσεων, δημοσίων ή ιδιωτικών οργανισμών, νομικών και φυσικών προσώπων, όπως μεμονωμένα έγγραφα, χειρόγραφα, παλαιότυπα, κατάστιχα και κώδικες, απομνημονεύματα και ημερολόγια, αλληλογραφία επίσημη και ιδιωτική, προπαγανδιστικά έντυπα, εκκλήσεις, προκηρύξεις, αφίσες, ημερήσιο και περιοδικό τύπο, οποιοδήποτε υλικό σε ηχητικές και οπτικές - κινούμενες ή στατικές - αποτυπώσεις, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών μαρτυριών, και ηλεκτρονικά ή ψηφιακά/ψηφιοποιημένα αρχεία.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας