80382: Παραδοσιακά Πνευστά Μουσικά Όργανα της Κεφαλονιάς – Ερευνητική Μηχανολογική προσέγγιση και Ακουστικές Μελέτες MIS 5006690
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κατερέλος Διονύσιος
Παραδοσιακά Πνευστά Μουσικά Όργανα της Κεφαλονιάς – Ερευνητική Μηχανολογική προσέγγιση και Ακουστικές Μελέτες MIS 5006690
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» Α/Α ΟΠΣ: 1901
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Προϋπολογισμός: 52.776,63 €

Τα όργανα με τα οποία γεννιέται η μουσική της Κεφαλονιάς είναι ως επί το πλείστον τα κλασσικά όργανα δυτικής προέλευσης. Από την κατηγορία των παραδοσιακών πνευστών οργάνων, απαντώνται στην Κεφαλονίτικη δημοτική μουσική το σκορτσάμπουνο και το ανακαρί. Τα όργανα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα στον παραδοσιακό Κεφαλονίτικο χωρόχρονο. Απαντώνται σπάνια και σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού. Το σκορτσάμπουνο ανήκει στην κατηγορία των άσκαυλων (bagpipes), η οποία απαντάται σε όλη την Ευρώπη και τις παραμεσόγειες χώρες. Το ανακαρί από την άλλη πλευρά ανήκει στην ευρύτερη και επίσης ιδιαίτερα διαδεδομένη κατηγορία της φλογέρας (recorder). Τα δύο αυτά όργανα παρότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υλικής και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού, δεν έχουν μελετηθεί.

Στο ερευνητικό έργο με τίτλο "Παραδοσιακά Πνευστά Μουσικά Όργανα της Κεφαλονιάς – Ερευνητική Μηχανολογική προσέγγιση και Ακουστικές Μελέτες" (Traditional Kefalonian Wind Instruments - Research Mechanical Approach and Acoustical Studies) επιδιώχθηκε η ανάλυση της κατασκευής και της λειτουργίας τους μέσα από πειραματικές μελέτες (ενδεικτικά: μέτρηση ακουστικής εμπέδησης, μηχανολογικός χαρακτηρισμός υλικών, κλπ) και υπολογιστικές προσομοιώσεις (ενδεικτικά: μοντελοποίηση ταλάντωσης αέριας στήλης). Η εμπειρικότητα που τα χαρακτηρίζει καθιστά ιδιαιτέρως αναγκαία τη χρήση αυτών των μεθόδων, δηλαδή την αντιμετώπιση τους ως μηχανολογικών συστημάτων, για την αναγνώριση της λειτουργίας τους. Τα αποτελέσματα των μελετών θα συμβάλουν στην κωδικοποίηση προβλημάτων, στην αξιολόγηση τρόπων κατασκευής και χρήσης και της θέσης τους στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά. Τέλος, έγινε προσπάθεια ανίχνευσης του ηχητικού φάσματος που μπορούν να παράγουν τα όργανα, ώστε αφενός να συσχετιστούν με είδη της Κεφαλονίτικης μουσικής και αφετέρου να αναγνωριστεί η σχέση τους με όργανα από άλλες Ελληνικές ή / και Ιταλικές περιοχές που ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Τα ερευνητικά αποτελέσμτα της μελέτης ανακοινώθηκαν στο e-Forum Acusticum – 2020 υπό τον τίτλο "Structural and acoustical research of traditional Kefalonian wind instruments (bagpipe and pipe)" και αποτυπώθηκαν στο άρθρο με τίτλο Experimental and Numerical Approach in the Acoustical Behaviour of Kefalonian Traditional Instruments Made from Different Materials όπως δημοσιεύθηκε στο περιοδικό International Journal of Science and Research (IJSR) (Volume 9 Issue 5, May 2020).


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας