80366: Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων MIS 5032696
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρακάκης Μανόλης
Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων MIS 5032696
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΚΤΠ01 «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Α/Α ΟΠΣ: 2702
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 1.280.368,72 €
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων» με Κωδικό ΟΠΣ 5032696 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» με ενδιάμεσο φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με σκοπό την υποστήριξη και ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου. Αφορούσε σε δράσεις για την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων του Ιδρύματος στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ εκπαιδευτικού και παραγωγικών φορέων.

Η παρούσα Πράξη περιελάμβανε στο φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Ιδρύματος για τα ακαδ. έτη 2015-16 έως 2021-2022, υλοποιήθηκε με τρία (3) Υποέργα:

Υποέργο 1: Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (κωδ. ΕΛΚΕ 80366)
Υποέργο 2: Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 (κωδ. ΕΛΚΕ 80367)
Υποέργο 3: Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 (κωδ. ΕΛΚΕ 80367)

 και αντικατέστησε την Πράξη με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων» (για τα ακαδ. έτη 2015-16 έως 2017-18) και MIS 5000521.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας