80349: Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοιχτής ηλεκτρονικής μάθησης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης (TeleICCE)
ITALY
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Οικονόμου Κωνσταντίνος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Ιταλία ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 180.850,00
Έργο Φορέα: TeleICCE
Ακρωνύμιο: TeleICCE
Είναι Κεντρικό Υποέργο

TeleICCE project enhances the competitiveness of SMEs and the employment of professionals, by promoting the uptake of aninnovative business-to-freelancer (b2f) model, facilitated by information and communication technologies and a skills building framework.The uptake of the B2f model is already serviced by many Teleworking platforms (Upwork, Freelancer, Guru etc), but up to now there is no significant uptake by SMEs and freelancers in the CBC area. Additionally, there are numerous MOOCs present (Coursera, FutureLearn, P2PU, Higher ducation Institutes Platforms etc) on the web that could modernize skills of professionals in order to be more creative ΚΑΙ productive and therefore more fit for freelancing tasks. Therefore, structured provision and wide usage of free B2F teleworking and MOOC platforms by both SMEs and freelancers, will deliver benefits for both groups of end-users in multiple ways, including reduced operational costs for SME's via application of teleworking, SME access to geographically dispersed persons with needed skills,workforce skill enhancement by employing distance learning techniques such as Mooc's, and creation of job opportunities for people who are skilled but for some reason permanent or temporary) inhibited to join the workforce by physical means, like nursing mothers or people with disabilities.TeleICCE is not aiming at developing another teleworking or educational platform but rather to create awareness regarding them, present them in a structured way (e.g. per market sector) and to provide support and training for SMEs and freelance.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας