80349: Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοιχτής ηλεκτρονικής μάθησης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης MIS 5003108
ITALY
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Οικονόμου Κωνσταντίνος
Προώθηση της τηλεργασίας και της μαζικής ανοιχτής ηλεκτρονικής μάθησης για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης MIS 5003108
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Ιταλία ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 1st Call for Ordinary Project Proposals Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 168.790,89 €
Ακρωνύμιο: TeleICCE

Σκοπός του έργου "Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Cluster Competitiveness and Employment-TeleICCE" είναι η προώθηση και υιοθέτηση ενός καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου (b2f/business-to-freelancer), το οποίο δύναται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ και την απασχόληση των επαγγελματιών, και διευκολύνεται πλέον από τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και τα Εργαλεία Ανάπτυξης Δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα θα προωθηθούν στις ΜΜΕ και τους επαγγελματίες, εργαλεία όπως πλατφόρμες Τηλεργασίας-εύρεσης εργασίας και πλατφόρμες Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων-MOOCs για την ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και των επαγγελματιών.
Σήμερα υπάρχουν πολλές πλατφόρμες Αυτόνομης Εύρεσης Εργασίας (Upwork, Freelancer, Guru κ.λπ.), οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν ένα μοντέλο B2F, αλλά έως τώρα δεν υπάρχει σημαντική υιοθέτηση του μοντέλου αυτού από τις ΜΜΕ και τους ελεύθερους επαγγελματίες στην επιλέξιμη περιοχή. Επιπρόσθετα, υπάρχουν στο διαδίκτυο πολυάριθμες πλατφόρμες για Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC - Massive Open Online Courses) όπως τα Coursera, FutureLearn, Udemy και άλλες ανεξάρτητες Πλατφόρμες Ινστιτούτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μη, που θα μπορούσαν να εκσυγχρονίσουν τις δεξιότητες των επαγγελματιών ώστε να είναι πιο δημιουργικοί και παραγωγικοί και ως εκ τούτου πιο ανταγωνιστικοί στα επαγγελματικά τους αντικείμενα.
Συνεπώς, η οργανωμένη παρουσίαση για την η ευρεία υιοθέτηση των δωρεάν πλατφόρμων B2F τηλεργασίας και MOOC από τις ΜΜΕ και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα αποφέρει οφέλη και για τις δύο ομάδες τελικών χρηστών με πολλαπλούς τρόπους. Αυτά είναι: μειωμένο λειτουργικό κόστος για τις ΜΜΕ μέσω της τηλεργασίας, πρόσβαση των ΜΜΕ σε επαγγελματίες με τις απαιτούμενες δεξιότητες σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή, ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τη χρήση τεχνικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τέλος η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για άτομα που είναι εξειδικευμένα αλλά για κάποιο λόγο (μόνιμο ή προσωρινό) εμποδίζονται να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό με φυσικά μέσα, όπως οι θηλάζουσες μητέρες ή οι άνθρωποι με αναπηρίες.
Το έργο TeleICCE δεν στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ακόμα πλατφόρμας τηλε-εργασίας ή τηλε- εκπαίδευσης, αλλά στο να προκαλέσει το ενδιαφέρον για τη χρήση τους, παρουσιάζοντάς τες με έναν διαρθρωμένο τρόπο (π.χ. ανά τομέα της αγοράς) και στην παροχή υποστήριξης και κατάρτισης στις ΜΜΕ και στους ελεύθερους επαγγελματίες σχετικά με τον τρόπο εκμετάλλευσης τέτοιων πλατφορμών, ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την απασχόληση αντίστοιχα. Στόχος του έργου είναι να αναδείξει την προστιθέμενη αξία τέτοιων πλατφορμών στους τελικούς χρήστες μέσω της ευαισθητοποίησης, της κατάρτισης και της εφαρμογής πιλοτικών σχεδίων που θα λειτουργήσουν ως βέλτιστες πρακτικές

Το έργο υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των Φορέων: Επιμελητήριο Αχαϊας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Λ.Κ.Ε.), Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Ε.Λ.Κ.Ε.), Instituto Formazione Operatori Aziendali (I.F.O.A.), National Confederation Of Craftsand Smalland Medium–SizedEntreprise (CNA) Brindisi και η Γενική Γραμματεία Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας