80343: Βελτίωση της διαχείρισης και της υποδομής διάθεσης υδάτινων πόρων μέσω έξυπνων τεχνολογιών, πολιτικών και εργαλείων MIS 5033050
ALBANIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος
Βελτίωση της διαχείρισης και της υποδομής διάθεσης υδάτινων πόρων μέσω έξυπνων τεχνολογιών, πολιτικών και εργαλείων MIS 5033050
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ελλάδα - Αλβανία ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 1st Call for Strategic Project Proposals Interreg IPA II CBC Programme "Greece-Albania 2014-2020"
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 466.361,79 €
Ακρωνύμιο: SAVE-WATER

Το νερό είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη ζωή, τη φύση και την οικονομία. Ανανεώνεται μόνιμα αλλά είναι επίσης πεπερασμένο και δεν μπορεί να κατασκευαστεί ή να αντικατασταθεί με άλλους πόρους. Το γλυκό νερό αποτελεί μόνο περίπου το 2% του νερού στον πλανήτη και οι ανταγωνιστικές απαιτήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε 40% εκτιμώμενη παγκόσμια έλλειψη παροχής νερού έως το 2030, ενώ οι απώλειες πόσιμου νερού από διαρροές γηραιών δικτύων διανομής νερού στα κράτη μέλη ποικίλλουν από 7% έως 50% ή περισσότερο.Στόχος του έργου Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools με ακρωνύμιο SAVE-WATER είναι να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις για τη διατήρηση της βάσης των πόρων μας για τη ζωή, τη φύση,την οικονομία και την προστασία της ανθρώπινης υγείας, και ειδικότερα την αύξηση της ικανότητας της διασυνοριακής υποδομής στη διαχείριση των υδάτων μέσω της μεταφοράς τεχνολογίας και της ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης.

Οι αναμενόμενες αλλαγές που θα ξεκινήσει το SAVE-WATER είναι: 1. Επεξεργασία διεθνικών και συνδεδεμένων προσεγγίσεων για την ανταπόκριση στις κοινές πιέσεις του πόσιμου νερού, 2. Παραγωγή βιώσιμων τεχνολογικών λύσεων αιχμής για ισχυρή παρακολούθηση του πόσιμου νερού, 3. Επεξεργασία της αποτελεσματικότητας του τις τοπικές διοικήσεις για την προστασία, διατήρηση και ορθή χρήση των υδάτινων πόρων και 4. Βελτίωση της λειτουργικής αξιοπιστίας και ασφάλειας των συστημάτων ύδρευσης ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές.

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου SAVE_WATER είναι: 1. Τοπικός πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη παροχή πόσιμου νερού, 2. περιφερειακές διοικήσεις και τοπικοί φορείς, επίτευξη αποτελεσματικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων πόσιμου νερού και 3. τουρίστες λόγω της αειφόρου χρήσης των υδάτινων πόρων .

Η προσέγγιση του έργου εστιάζεται σε i) στη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού έναντι φυσικών και ανθρωπογενών πιέσεων ii) στην ενίσχυση της ικανότητας των εταίρων στη διαχείριση του νερού και iii) στη βιώσιμη χρήση των υδάτινων πόρων.

Η διακρατική προσέγγιση είναι απαραίτητη για το SAVE-WATER, καθώς οι κύριες αιτίες των αρνητικών επιπτώσεων στην κατάσταση των υδάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, η βιομηχανία, η γεωργία και ο τουρισμός έχουν διακρατικό χαρακτήρα, καθώς το 60% της επικράτειας της ΕΕ έχει διασυνοριακές λεκάνες απορροής ποταμών. Η πρωτοτυπία του SAVE-WATER steam βασίζεται στην εισαγωγή έξυπνων αισθητήρων και δικτύων χαμηλού κόστους που, για πρώτη φορά, θα καλύπτουν πολύ μεγάλες διακρατικές περιοχές που οδηγούν στην ανάπτυξη μιας ισχυρής υποδομής παρακολούθησης και εργαλείου λήψης αποφάσεων που παράγει πολύτιμα εργαλεία με σημαντική προστιθέμενη αξία .

Το έργο αρχικού προϋπολογισμού 3.482.822,00€ υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των Φορέων: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (GR), Περιφέρεια Ηπείρου (GR), Περιφέρεια Αυλώνας (AL), Περιφέρεια Κορυτσάς (AL), Αμιγής Επιχείρησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Κέντρο Περιβάλλοντος (GR), Δημοτική Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίων (GR), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου (GR), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (GR).


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας