80338: Το νέο Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενόψει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κανελλοπούλου - Μπότη Μαρία Καλλιόπη
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 56.350,00
Έργο Φορέα: Το νέο Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενόψει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Συστηματική ανάλυση των κομβικών ζητημάτων προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενόψει του Νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2018) . Δημιουργία ενός ευσύνοπτου εγχειριδίου για το νέο καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βασιζόμενο στις μεγάλες αλλαγές που εισάγει ο Κανονισμός.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας