80338: Το νέο Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενόψει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων MIS5007509
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κανελλοπούλου - Μπότη Μαρία Καλλιόπη
Το νέο Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενόψει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων MIS5007509
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» Α/Α ΟΠΣ: 1901
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 52.149,93 €
Ακρωνύμιο: The New Data Protection Law

Στο ερευνητικό έργο με τίτλο "Το νέο Δίκαιο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ενόψει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων" (The New Data Protection Law in Europe-a Regulation for the future) αρχικά η έρευνα επικεντρώθηκε στη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή του ΓΚΠΔ στις χώρες της ΕΕ. Μελετήθηκε εάν έχει ψηφιστεί εθνικός νόμος ή εάν έχει δημοσιευθεί νομοσχέδιο, εντοπίστηκαν και κατεγράφησαν τυχόν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών. Στη συνέχεια συγκεντρώθηκε επαρκής βιβλιογραφία σε σχέση με τα δικαιώματα παιδιών, το δικαίωμα στη λήθη, το δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα ενημέρωσης για περιστατικά παραβίασης, το δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση, τις αρμοδιότητες για τις Ανεξάρτητες Αρχές, τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων και τις υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας/ κυρώσεις. Μελετήθηκαν νόμοι και αποφάσεις της ΕΚ, οι τρόποι και οι πολιτικές συλλογής υλικού στις Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ΕΕ. 

Καθίστανται με τον καιρό πιο ευκρινείς οι πρακτικές και οι ερμηνείες των απαιτήσεων του ΓΚΠΔ ενώ αρχίζει να διαφαίνεται οτι οι εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται δεν προσδιορίζονται επαρκώς στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και επαφίενται στον εθνικό νομοθέτης προς επεξεργασία. Αντίστοιχα επεξεργάστηκαν πλήρως οι απαντήσεις επί ειδικού ερωτηματολογίου που απεστάλη στις Εθνικές Αρχές, οι οποίες έχουν μια κάποια ευελιξία στο να αποφασίζουν πως θα εφαρμόσουν τον Κανονισμό και να προσαρμόσουν στους αντίστοιχους κανόνες δικαίου σχετικά με την προστασία των προσωπικών δικαιωμάτων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο CEPE 2019- Computer Ethics—Philosophical Enquiry 2019 υπό τον τίτλο The Right to Human Intervention: Law, Ethics and Artificial Intelligence και επίσης αποτυπώθηκαν στο άρθρο με τίτλο General Data Protection Regulation (GDPR): New ethical and constitutional aspects, along with new challenges to information law που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό International Journal of Technology Policy and Law Vol. 3, No 2, pp. 131-142.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας