80337: Από την Κατά Νόμο Κατάθεση στην Ιστοσυγκομιδή έργων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες- σύγχρονες εφαρμογές δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας WebLiblaw (Web Archiving in Public Libraries and IP Law)
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κανελλοπούλου - Μπότη Μαρία Καλλιόπη
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 56.350,00
Έργο Φορέα: Από την Κατά Νόμο Κατάθεση στην Ιστοσυγκομιδή έργων στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες- σύγχρονες εφαρμογές δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας WebLiblaw (Web Archiving in Public Libraries and IP Law)
Ακρωνύμιο: WebLibLaw
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Ο καινοτόμος σκοπός της παρούσας ερευνητικής πρότασης είναι η συστηματοποίηση του νέου νομοθετικού καθεστώτος περί ιστοσυγκομιδής στις βιβλιοθήκες με τρόπο πρακτικό και ευσύνοπτο. Επίσης, στόχος είναι η ένταξη της ιστοσυγκομιδής στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ώστε να μπορεί να οριοθετηθεί το τι είναι σύννομο και τι όχι από τις διαδικασίες ή λειτουργίες ιστοσυγκομιδής και αρχειοθέτησης που τεχνολογικά είναι εφικτές. Επιπλέον, θα μελετηθούν οι τρόποι με τους οποίος συλλέγεται υλικό καθώς και οι πολιτικές συλλογής υλικού που ακολουθούν άλλες βιβλιοθήκες και ιδρύματα χωρών-μελών της ΕΕ. Οι μέθοδοι συλλογής έργων που τελούν επιγραμμικά ή σε βάσεις δεδομένων έργων μπορεί να είναι διαφορετικές από βιβλιοθήκη σε βιβλιοθήκη καθώς και να διαφοροποιείται η ιστοσυγκομιδή αναλόγως της στόχευσης περί το είδος των έργων που ενδιαφέρει μια βιβλιοθήκη. Στο πλαίσιο της έρευνας των τρόπων και των πολιτικών ιστοσυγκομιδής που εφαρμόζουν οι διάφορες βιβλιοθήκες κρατών-μελών της ΕΕ, θα γίνει σύγκριση με αντίστοιχες πολιτικές και νομικές επιλογές που έχουν επιλέξει βιβλιοθήκες χωρών της ΕΕ, χωρών προηγμένων σε θέματα ιστοσυγκομιδής και αρχειοθέτησης περιεχομένου από τον παγκόσμιο ιστό. Θα ερευνηθεί επίσης η εφαρμογή της εξουσίας παρουσίασης του έργου στο κοινό σε σχέση με την ιστοσυγκομιδή και τη αρχειοθέτηση από δημόσιες βιβλιοθήκες. Επίσης, θα μελετηθεί η εφαρμογή του δικαιώματος στη λήθη του δικαίου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε σχέση με την ιστοσυγκομιδή και αρχειοθέτηση στις δημόσιες βιβλιοοθήκες. Ο τελικός στόχος είναι, μέσω της ορθότερης ερμηνείας των διατάξεων, ή και μέσω της θέσπισης προτεινόμενων νέων διατάξεων, η πιο αποτελεσματική διάθεση και παρουσίαση του παραγόμενου έργου και των βιβλιοθηκονομικών τεκμηρίων στο κοινό.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας