80330: ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ: Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων αξιολόγησης της εξέλιξης μη γενετικών Νευροεκφυλιστικών νόσων με χρήση βιοδεικτών MIS 5016115
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Έξαρχος Θεμιστοκλής
ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ: Ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων αξιολόγησης της εξέλιξης μη γενετικών Νευροεκφυλιστικών νόσων με χρήση βιοδεικτών MIS 5016115
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ51 «Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βιοιατρικής - βιοπληροφορικής στην Π.Ι.Ν.» Α/Α ΟΠΣ: 2347
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 237.653,48 €
Ακρωνύμιο: ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΞΗ

Αντικείμενο της Πράξης ήταν η έρευνα υπαρχόντων υπομοριακών βιοδεικτών για τη χρησιμότητά τους στην αξιολόγηση της εξέλιξης των νευροεκφυλιστικών ασθενειών καθώς και ο εντοπισμός νέων αντίστοιχων μη επεμβατικών υπομοριακών βιοδεικτών. Έγινε συλλογή δειγμάτων ασθενών και ανάλυση τους με εξειδικευμένο εξοπλισμό και περαιτέρω ανάλυση τους με πολύπλοκα μοντέλα εξόρυξης γνώσης.
Η μελέτη βιοδεικτών στα πλαίσια των νευροεκφυλιστικών ασθενειών δίνει πλέον κατά πολύ ακριβέστερες εκτιμήσεις της εξέλιξης των νόσων σε επίπεδα φυσιολογίας και όχι μακροσκοπικών συμπτωμάτων. Με βάση τα μετρήσιμα αυτά αποτελέσματα μπορούν να διαμορφωθούν νέες αξιολογήσεις για την πορεία εξέλιξης των νόσων οι οποίες εντάσσονται στα πλαίσια της εξατομικευμένης βιο-ιατρικής.
Θεωρώντας ως αρχικά δεδομένα μετρήσιμους βιοδείκτες, στόχος της Πράξης είναι η ανάπτυξη προγραμμάτων απεικόνισης της εξέλιξης των νόσων ως προς τον χρόνο και την ευστάθεια της ευπάθειας κάθε ατόμου.
Η ανάλυση των κλινικών δεδομένων απαιτεί υψηλής πολυπλοκότητας προγραμματισμό και χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων, ενώ η επαλήθευσή τους χρειάζεται μεθόδους υπολογισμού και γραμμικοποίησης μη τοπικών μοντέλων. H υπολογιστική αξιολόγηση της εξέλιξης των νόσων μπορεί να οδηγήσει σε εξαγωγή συμπερασμάτων για το βαθμό επικινδυνότητας της εμφάνισής τους σε ατομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ομάδων πληθυσμού με κοινά χαρακτηριστικά.

Η Πράξη υλοποιήθηκε μέσω 2 Υποέργων:
Υποέργο 01: Έρευνα για την ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων αξιολόγησης της εξέλιξης μη γενετικών Νευροεκφυλιστικών νόσων με χρήση βιοδεικτών (αυτεπιστασία) (κωδ. ΕΛΚΕ 80330)
Υποέργο 02: Εξοπλισμός για την ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων αξιολόγησης της εξέλιξης μη γενετικών Νευροεκφυλιστικών νόσων με χρήση βιοδεικτών (προμήθεια) (κωδ. ΕΛΚΕ 80331)


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας