80316: Τεχνικός Σύμβουλος Υλοποίησης του Έργου "Παρακολούθηση και έλεγχος Περιφερειακών Υδραγωγείων Κέρκυρας και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ισοζυγίου νερού και διαρροών"
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα Παροχής Υπηρεσιών
Κωδικός Πρόσκλησης: Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΔΕΥΑΚ και ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής
Προϋπολογισμός: 9.950,03 €

Η σύμβαση αφορά στην ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για την επίβλεψη του έργου και τηνν υποβοήθηση του συνόλου της δράσης στο πλαίσιο υλοποίησης της εγκεκριμένης πράξης «Παρακολούθηση και έλεγχος περιφερειακών υδραγωγείων Κέρκυρας και δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ισοζυγίου νερού και διαρροών» που υλοποιείται από την ΔΕΥΑΚ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με σκοπό την εξασφάλιση της αρτιότητας και επίτευξης του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. 
Ειδικότερα, ο Τεχνικός Σύμβουλος θα συμμετέχει στην οργάνωση, στον σχεδιασμό υλοποίησης και στην παρακολούθησης υλοποίησης του έργου, στην υποβοήθηση ανάπτυξης Ολοξληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για την δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ισοζυγίου νερού και εκροών και ανίχνευσης διαρροών, στον έλεγχο και αξιολόγηση του ΟΠΣ στο πεδίο εφαρμογής.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας