80310: ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία MIS 5002738
COMPETITIVNESS
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Σφακάκης Μιχαήλ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία MIS 5002738
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: 039 «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» Α/Α ΟΠΣ: 1695
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 40.000,00 €
Ακρωνύμιο: ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ

Η Υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ δημιουργείται από την ένωση του clarin:el, εθνικού δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογίας, και του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, εθνικού δικτύου Ψηφιακών Υποδομών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, συνιστωσών των ευρωπαϊκών υποδομών ESFRI CLARIN και DARIAH και ιδρυτικών μελών των αντιστοίχων ERIC. Συγκροτώντας ένα ενιαίο εικονικό χώρο εργασίας, οποίος θα προσφέρει πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους, εργαλεία επιμέλειας και επεξεργασίας των πόρων, καλές πρακτικές και υποστήριξη, η ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ θα επιτρέψει στις ελληνικές ερευνητικές και εκπαιδευτικές κοινότητες των ανθρωπιστικών επιστημών, αλλά και σε παραγωγικούς συντελεστές της επικοινωνίας, του πολιτισμού και του τουρισμού, να πραγματοποιήσουν τις δημιουργικές δραστηριότητές τους με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και μικρότερο κόστος, καθώς επίσης να επιχειρήσουν δράσεις που μόνο η διαθεσιμότητα δεδομένων μεγάλης κλίμακας καθιστά δυνατές. Το έργο περιέλαβε δράσεις περαιτέρω ανάπτυξης και εμπέδωσης των υπηρεσιών των clarin:el και DARIAH-GR/ΔΥΑΣ μέσα σε ένα κοινό πλαίσιο διαλειτουργικότητας, αποφυγής επαναλήψεων και προώθησης σε διάφορες κατηγορίες χρηστών. Επίσης θα συνεχίσει η συμμετοχή της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές υποδομές CLARIN ERIC και DARIAH ERIC.

Το έργο αρχικού συνολικού προϋπολογισμού 4.000.000,00€ υλοποιήθηκε με την σύμπραξη των Φορέων: ΑΘΗΝΑ-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ειδικός Λογαριασμός Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET),  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ακαδημίας Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος υλοποίησε το Υποέργο 11 "Γλωσσικοί πόρου, Υπηρεσίες και Εφαρμογές" με αντικείμενο τον εμπλουτισμό του clarinel - εθνικού δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογία (www.clarin.gr) με περιεχόμενο από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, συγκεντρώνοντας πολύγλωσσα σώματα παράλληλων κειμένων και γλωσσάρια από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας καθώς και γλωσσάρια και θησαυρούς από το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας με παράλληλες δράσεις εκπαίδευσης και διάχυσης, με σκοπό να εξοικειώσει τους χρήστες του Ιδρύματος αλλά και άλλο κοινό με τη clarinel προκειμένου να συνεισφέρουν και να αξιοποιήσουν το περιεχόμενό του.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας