80270: Κεντρικές δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευσταθίου Αθανάσιος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Ιστορίας
Προϋπολογισμός: 548807,32
Έργο Φορέα: Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου 2014-2020
Είναι Κεντρικό Υποέργο

Υλοποίηση δράσεων για την ποιοτική και αποτελεσματική πρακτική άσκηση των φοιτητών του Ιδρύματος ( κεντρικές υποστηρικτικές δράσεις )


Επιστροφή