80262: Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου MIS 5033237
ESPA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρακάκης Εμμανουήλ
Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου MIS 5033237
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2014-2020
Κωδικός Πρόσκλησης: ΕΚΤΠ01 «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Α/Α ΟΠΣ: 2702
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας
Προϋπολογισμός: 858.009,35 €

Η Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5033237 υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» με ενδιάμεσο φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με σκοπό την υποστήριξη και ποιοτική αναβάθμιση του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης προκειμένου να επιτευχθεί η ουσιαστική αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου. Αφορούσε σε δράσεις για την καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου (Τμήματα: Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας/ Τεχνών Ήχου και Εικόνας/ Ιστορίας/ Πληροφορικής/ Μουσικών Σπουδών/ Ξένων γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας/ Τουρισμού) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων του Ιδρύματος στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ εκπαιδευτικού και παραγωγικών φορέων. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ενισχύθηκε η λειτουργία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης με αρμοδιότητες α) την ενημέρωση των φοιτητών  β) τη διεκπεραίωση των διαδικαστικών θεμάτων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, γ) την ανίχνευση νέων φορέων συνεργασίας, δ) την αποτίμηση της πρακτικής άσκησης του κάθε ασκούμενου, η οποία διασφαλίζεται μέσα από την παρακολούθηση της ΠΑ και την αξιολόγηση των εκθέσεων των φοιτητών, των εκθέσεων αξιολόγησης των φορέων και  του επιστημονικού υπευθύνου

Η παρούσα Πράξη περιελάμβανε στο φυσικό και οικονομικό της αντικείμενο, την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Ιδρύματος για τα ακαδ. έτη 2015-16 έως 2021-2022, υλοποιήθηκε με τρία (3) Υποέργα:

Υποέργο 1: Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου (κωδ. ΕΛΚΕ 80262)
Υποέργο 2: Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. ετών 2015-16 έως 2017-18 (κωδ. ΕΛΚΕ 80270)
Υποέργο 3: Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση Iονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. ετών 2018-19 έως 2021-22 (κωδ. ΕΛΚΕ 80367)

και αντικατέστησε την Πράξη με τίτλο την Πράξη με τίτλο «Πρακτική Άσκηση Ιονίου Πανεπιστημίου» (για τα ακαδ. έτη 2015-16 έως 2017-18) και MIS 5000647.


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας