80249: ΠΜΣ Πληροφορική
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρυσικόπουλος Βασίλειος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Έργα ΠΜΣ
Τμήμα Επιστημονικού Υπεύθυνου: Τμήμα Πληροφορικής

Το Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου οργάνωσε και λειτούργησε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 έως το ακαδημαΙκό έτος 2017-2018 αναμορφωμένο το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική» σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 113849/B7/21.07.2014 (ΦΕΚ 2071 τ. Β΄/29.07.2014) Υ.Α

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ήταν η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων
Α) στις «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Πληροφοριακά Συστήματα»
Β) στις «Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες»
Σκοπός του Προγράμματος ήταν:
α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας − στο αντικείμενο των Πληροφοριακών Συστημάτων − στις Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες και η καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και η διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης.
β) η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα Υπηρεσίες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την εκπόνηση μελετών ή την παροχή συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών στα θεματικά αντικείμενα που καλύπτει το ΠΜΣ.


Επιστροφή
Ανάγνωση ΚειμένουΑνάγνωση Κειμένου Αναγνωσιμότητα ΚειμένουΑναγνωσιμότητα Κειμένου Αντίθεση ΧρωμάτωνΑντίθεση Χρωμάτων
Επιλογές Προσβασιμότητας