80006: Δραστηριότητες Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καπιδάκης Σαράντος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης: Γενική Κατηγορία

Επιστροφή