5007988: ΒΙΟΝΙΑΝ: Δράσεις προστασίας και ανάδειξης βιοποικιλότητας οικοσυστημάτων και περιοχών φυσικού κάλλους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω έξυπνων συστημάτων
PEPIONIA
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ44

ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ) : 5007988 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : ΒΙΟΝΙΑΝ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕΣΩ "ΕΞΥΠΝΩΝ"¨ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΕΣΕΩΝ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αυλωνίτης Μάρκος
Κωδικός Πρόσκλησης: ΙΟΝ44
Προϋπολογισμός: 875.458,35 ευρώ

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει:-τον σχεδιασμό, την κατασκευή και πληθύσμωση Βάσης Δεδομένων με την ακόλουθη πληροφορία:

- Προστατευόμενες περιοχές της ΠΙΝ (Natura 2000 και οικότοποι, παράκτιοι προστατευόμενοι υγρότοποι, καταφύγια άγριας ζωής, ζώνες προστατευόμενων περιοχών (ΕΘΠΖ, Αίνος), λοιπές προστατευόμενες περιοχές)
- Επιφανειακά και υπόγεια υδάτινα σώματα των Σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής της ΠΙΝ
-Περιβαλλοντικές υποδομές (ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, ΕΕΛ, ΣΜΑ, κ.ά.)
-Περιβαλλοντικοί έλεγχοι δραστηριοτήτων
-Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων
-Άλλα πεδία που θα προσδιοριστούν από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου της ΒΔ
-Στοιχεία βιοποικιλότητας (από υφιστάμενα έργα και εθνικές ή περιφερειακές ΒΔ π.χ. Κατανομές σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας)

Χωροταξική πληροφορία:
-Θεσμοθετημένα όρια οικισμών
-Θεσμοθετημένες ζώνες χωρικής ανάπτυξης

Αρχαιολογικοί χώροι (ζώνες)

Επίσης, προβλέπεται εκπαίδευση του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ι.Ν. και σύνταξη οδηγού χρήσης και καταχώρησης δεδομένων.

Υποέργο 3: Δημιουργία γεωγραφικής και περιγραφικής βάσης δεδομένων της περιβαλλοντικής και χωροταξικής πληροφορίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  (ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ)
Προϋπολογισμός: 230.000,00 ευρώ


Επιστροφή
Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας