Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π.

Τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι:

1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
2. Ο/Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.

Αν τα μέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα (9), με απόφασή της μπορεί να συγκροτείται Ειδικό Επταμελές Όργανο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και από πέντε μέλη που εκλέγονται από την Επιτροπή μεταξύ των μελών της.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης (εφεξής, Επιτροπή Ερευνών) του Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π., σύμφωνα με την απόφαση 1151/11.03.2021, είναι η εξής:

1. Χριστίνα Μπενέκη, Πρόεδρος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Τουρισμού, Αντιπρύτανης Έρευνας, Διά Βίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου.
2. Εμμανουήλ Δρακάκης, Αντιπροέδρος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας. Ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από την Καλλιόπη Κανελλοπούλου, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας.
3. Κωνσταντίνος Σμπόνιας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας, τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από την Σοφία Λαϊου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας.
4. Γεώργιος Μιχαλακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας, τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Στέφανο Βλαχόπουλο, Καθηγητή Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας.
5. Ιωάννης Τουλής, Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών, τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Ανδρέα Μνιέστρη, Καθηγητή Τμήματος Μουσικών Σπουδών.
6. Διονύσιος Κατερέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Τεχνών Ήχου και
Εικόνας, τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Ιωάννη Ζάννο, Καθηγητή Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας.
7. Παναγιώτης Κουρουθανάσης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος
Πληροφορικής, τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Μάρκο Αυλωνίτη, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής.
8. Αγησίλαος Κονιδάρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και
Επικοινωνίας, τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Γεώργιο Ηλιάδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας.
9. Ιωάννης Σαμαράς, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Νικόλαο Κοψαχείλη, Αναπληρωτή Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
10. Διονύσιος Κουλουγλιώτης, Καθηγητής Τμήματος Περιβάλλοντος, τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από την Αικατερίνη Καμπάση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Περιβάλλοντος.


Στην Επιτροπή Ερευνών μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου οι ακόλουθοι:


1. Κάτια-Λήδα Κερμανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής, τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από τον Κωνσταντίνο Αρτίκη, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Τουρισμού, ως εκπρόσωποι Τμήματος Τουρισμού.
2. Φοίβος-Απόστολος Μυλωνάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από τον Στέργιο Παλαμά, Επίκουρο Καθηγητή Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως εκπρόσωποι Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης.
3. Εμμανουήλ Μηνάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών, τακτικό μέλος, αναπληρούμενος από την Αλεξάνδρα Μπαλάντινα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Εθνομουσικολογίας, ως εκπρόσωποι Τμήματος Εθνομουσικολογίας.

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιονίου Πανεπιστημίου, κυρία Ευφροσύνη Αυγερινού.

Η θητεία της Προέδρου είναι τετραετής και λήγει 31-08-2024.
Η θητεία των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ερευνών είναι
τριετής, αρχομένη από 21-02-2021 έως 20-02-2024.

 


 

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. Ι.Π.

 

Η Επιτροπή Ερευνών συνεδριάζει κάθε 15 μέρες (κάθε δεύτερη Τετάρτη). Σε περίπτωση αργίας η συνεδρίαση πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η υποβολή των εισηγήσεων-αιτημάτων θα πρέπει να πραγματοποιείται τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε Συνεδρίασης, δηλ. το αργότερο μέχρι το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης της Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, καθώς απαιτείται χρόνος ελέγχου και ένταξης αυτών στην Ημερήσια Διάταξη.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Ν. 4485/2017, άρθρο 53, παρ. 7: "7. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, καθώς και αν ζητηθεί αυτό είτε από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της, είτε από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης."