προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού συμφερότερης προσφοράς έργου ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΝ21(λογισμικό)
Social Media
Δημοσίευση: 12-06-2015 11:56 | Προβολές: 1250
    Συνημμένο Αρχείο 1
Mέγεθος: 1.23 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, δυνατότητα τμηματικής κατακύρωσης ανά ομάδα ειδών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο των ειδών

της «Ομάδας Δ - Λογισμικό» συνολικού προυπολογισμού 1.800,00 € (χίλια οκτακόσια ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ (ποσό 1463,42 € πλέον ΦΠΑ 23%  336,58€)

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Πολιτισμός, Αξίες, Ιστορία, Χρόνος, Νέες Τεχνολογίες, Ιδέες και Διδασκαλία στα ΙΟνια Νησιά του 21ου αιώνα (ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΝ-21)» και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Σταύρο Κάτσιο,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά για το σύνολο των ειδών της Ομάδας.

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία Επιτροπής Ερευνών Ι.Π. (Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 – Κέρκυρα)

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

Υποβολή προσφορών μέχρι 29.06.2015 και ώρα 11:00 πμ

Ημερομηνία Διενέργειας:  29.06.2015 και ώρα 13:00 μμ

Τόπος Διενέργειας: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100, Κέρκυρα

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π. στα τηλέφωνα 2661087606 & και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών rc.ionio.gr/news.

Πληροφορίες Ειδικής και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από την κα Στέλλα Λάμπουρα (11:00-13:00), στα τηλέφωνα 2661087856, 2661087675 και στο: stella@ionio.gr


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας