Έγκριση αποτελεσμάτων της υπ. αριθμ. πρωτ. 8543/16.7.2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου "Πρόγραμμα Erasmus+ 2019-2020 (KA103)"
Social Media
Δημοσίευση: 16-10-2019 18:10 | Προβολές: 1031
Έναρξη: 16-10-2019 |Λήξη: 23-10-2019
[Έληξε]

Περίοδος υποβολής ενστάσεων εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π., http://rc.ionio.gr/news, και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας