Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης του έργου INCLUST
Social Media
Δημοσίευση: 12-07-2019 17:01 | Προβολές: 1217
Έναρξη: 12-07-2019 |Λήξη: 24-07-2019
[Έληξε]
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.22 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 320.91 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 595.37 KB :: Τύπος: Kείμενο Word

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με αντικείμενο την Υποστήριξη της Υλοποίησης έργου: “ LOCAL CLUSTERS & SOCIAL ENTERPRISES INCUBATORS IN THE FIELDS OF CULTURE/TOURISM & FOLK TRADITION/ Τοπικά συνεργατικά σχήματα και κοινωνικές επιχειρήσεις στο πεδίο του πολιτισμού, τουρισμού και λαϊκής παράδοσης και ακρωνύμιο InClust ”/ Α: Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για τη δημιουργία και την ανάπτυξη του cluster πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην Κέρκυρα (ΠΕ5) και Β: Υπηρεσίες διοργάνωσης Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων (Workshops) για δυνητικά μέλη του Cluster στην Κέρκυρα (ΠΕ5), προβλεπόμενης συνολικής δαπάνης 30.900,00€ (τριάντα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι 24.919,36€ (είκοσι τεσσάρων εννιακοσίων δεκαεννέα ευρώ και τριάντα έξι λεπτών) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Τμήμα Α: 16.854,84€ χωρίς ΦΠΑ, 20.900,00€ με ΦΠΑ, Τμήμα Β: 8.064,52€ χωρίς ΦΠΑ 10.000,00€ με ΦΠΑ).

 

CPV της προμήθειας:

71356300-1: Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης,

79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων

 

Το έργο InClust, με κωδικό MIS 5032557, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) και εθνικούς πόρους (κατά 15%), στο πλαίσιο του προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”, άξονας προτεραιότητας 2. Boosting the local economy, ειδικός στόχος 2.2 “Improve cross border capacity to support entrepreneurship, business survival and competitiveness”).

Προθεσμία κατάθεσης προσφορών: 24/07/2019, ώρα 14.00


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας