Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες έρευνας, συμβουλευτικής και σεμιναρίων κατάρτισης του έργου TELEICCE προϋπολογισμού 44.790,32€ χωρίς ΦΠΑ
Social Media
Δημοσίευση: 14-06-2019 17:34 | Προβολές: 1203
Έναρξη: 14-06-2019 |Λήξη: 28-06-2019
[Έληξε]
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 294.25 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.02 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 182.66 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Mέγεθος: 1.04 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 6752/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια υπηρεσιών έρευνας, συμβουλευτικής και σεμιναρίων κατάρτισης του έργου TELEICCE προϋπολογισμού 44.790,32€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 10.749,68€, ήτοι συνολικού ποσού συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 55.540,00€.

 

Κωδικοί CPV των υπό προμήθεια υπηρεσιών

79311000-7 Υπηρεσίες ερευνών                                  

79400000-8 Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης                                              

80522000-9 Σεμινάρια κατάρτισης

 

Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου TeleICCE - Promotion of Teleworking and Massive Open Online Course (MOOC) Training for Increased Cluster Competitiveness and Employmentμε κωδικό ΟΠΣ  5003484 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ: 80349) και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Οικονόμου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT). Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα

 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

 

Υποβολή προσφορών μέχρι την 28/06/2019  και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία Διενέργειας: 01/07/2019 και ώρα 12:00

Τόπος Διενέργειας: Γραφείο Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνου Οικονόμου, Τμήμα Πληροφορικής, κτίριο Ανακτόρων, Κέρκυρα 49100

 

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο τηλέφωνο 2661087606 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνώνhttp://rc.ionio.gr

 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Σπύρο Βούλγαρη, στο τηλέφωνο 2661087753

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Σχέδιο Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υπόδειγμα Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

 

 

 

 

 

 

 

O Πρόεδρος

 

της Επιτροπής Ερευνών Ι.Π.

 

 

Καθηγ. Ιωσήφ Παπαδάτος


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας