Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών υποστήριξης του έργου APPRODI
Social Media
Δημοσίευση: 29-11-2018 16:06 | Προβολές: 1159
    ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 877 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 345.82 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Mέγεθος: 1.28 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 6179/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με αντικείμενο την Υποστήριξη της Υλοποίησης έργου: “From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού με ακρωνύμιο APPRODI”/ Τμήμα Α: Υπηρεσίες Διαχείρισης, Προώθησης & Επικοινωνίας (ΠΕ1,4&5) και Τμήμα Β: Υπηρεσίες Τεχνικής Υλοποίησης & Εκπαίδευσης (ΠΕ2&3), προβλεπόμενης συνολικής δαπάνης 47.790,00€ (σαράντα επτά χιλιάδες και επτακόσια ενενήντα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ήτοι 38.540,32€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Τμήμα Α: 26.040,32€ χωρίς ΦΠΑ, 32.290,00€ με ΦΠΑ, Τμήμα Β: 12.500,00€ χωρίς ΦΠΑ 15.500,00€ με ΦΠΑ).

 

CPV της προμήθειας:

72224000-1: Υπηρεσίες παροχής συμβούλων σε θέματα διαχείρισης έργων,

71356300-1: Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης,

79412000-5. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής. Διαχείρισης,

79952000-2 Υπηρεσίες εκδηλώσεων

 

Το έργο, με κωδ. 496, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (κατά 85%) και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κατά 15%), στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG V-Β Αδριατική – Ιόνιο, άξονας προτεραιότητας 2. Sustainable Region, ειδικός στόχος “Promote the sustainable valorisation and preservation of natural and cultural heritage as growth assets in the Adriatic-Ionian area”.

 

Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει τις γενικές κατευθύνσεις υλοποίησης από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου: From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations / Από τις Αρχαίες Θαλάσσιες Διαδρομές στους προορισμούς οικολογικού τουρισμού με ακρωνύμιο APPRODI” αναπλ. καθηγητή Βάιο Βαϊόπουλο και θα ενεργεί υπό την εποπτεία της Αναθέτουσας Αρχής.

 

Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών, είτε για μια εκ των δύο τμημάτων υπηρεσιών (Α, Β ή Α και Β). Σε περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του διαγωνισμού θα πρέπει να υποβάλει προσφορά ξεχωριστά για κάθε τμήμα. Κάθε επιμέρους τμήμα της προσφοράς πρέπει να περιέχεται σε ξεχωριστό φάκελο ο οποίος πρέπει να περιλαμβάνει τους αντίστοιχους υποφακέλους τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Σε κάθε περίπτωση στο εξωτερικό του φακέλου θα πρέπει να γίνεται αναφορά μόνο στο τμήμα ή τμήματα για τα οποία υποβάλλεται  προσφορά.

 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα

 

Γλώσσα υποβολής προσφορών:              Ελληνική

 

Ισχύς προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς για 6 μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, μπορεί να ζητά εγγράφως από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των προσφορών του σύμφωνα με το αρ. 97 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

 

Τόπος παράδοσης υπό προμήθεια ειδών: Γραφείο αναπλ. καθηγητή Βάιου Βαϊόπουλου, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα

 

Εγγυήσεις: Εγγύηση καλής εκτέλεσης 5% επί της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) της προμήθειας

 

Καταληκτική ημ/νία υποβολής προσφορών:     Πέμπτη, 13/12/2018, ώρα: 10.00 π.μ.

 

Ημ/νία διενέργειας του διαγωνισμού:                  Πέμπτη, 13/12/2018, ώρα 12.00

 

Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού: Γραφείο αναπλ. καθηγητή Βάιου Βαϊόπουλου, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132 Κέρκυρα

 

Γενικές πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Ιονίου Πανεπιστημίου στο τηλέφωνο 2661087606 (e-mail: rc@ionio.gr) και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://rc.ionio.gr

 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται από τον επιστ. υπεύθυνο του έργου, αναπλ. καθηγητή Βάιο Βαϊόπουλο, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, τηλ. 2661087319, e-mail: vvaiop@ionio.gr

 

 

ΜΕΡΟΣ Ι: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Παραρτήματα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Σχέδιο Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υπόδειγμα Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.)

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Ιονίου Παν/μίου

 

 

Καθηγητής Ιωσήφ Παπαδάτος


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας