Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: Πιλοτικό Σύστημα Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων Συγχρονισμένης Παρακολούθησης Κλιματολογικών και Εδαφολογικών Παραμέτρων σε Ελαιώνες - OLI-NET
Social Media
Δημοσίευση: 29-12-2017 17:11 | Προβολές: 1439
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 111.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ OLI-NET
Mέγεθος: 1.13 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ OLI-NET
Mέγεθος: 352.62 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 5092/29.12.2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής) ανά τμήμα,  με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο “Πιλοτικό Σύστημα Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων Συγχρονισμένης Παρακολούθησης Κλιματολογικών και Εδαφολογικών Παραμέτρων σε Ελαιώνες - OLI-NET ”, προϋπολογισμού 46.774,19€ πλέον ΦΠΑ 24%,  ύψους 11.225,81€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 58.000,00€.

Προϋπολογισμός ανά τμήμα:

Τμήμα Α: 27.613,71€ (χωρίς ΦΠΑ) 34.241,00€ (με ΦΠΑ 24%)

Τμήμα Β: 19.160,48€ (χωρίς ΦΠΑ) 23.759,00 (με ΦΠΑ 24%)           

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν ένα ή δύο τμήματα του διαγωνισμού για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

 

Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “Πιλοτικό Σύστημα Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων Συγχρονισμένης Παρακολούθησης Κλιματολογικών και Εδαφολογικών Παραμέτρων σε Ελαιώνες - OLI-NET ”, με κωδικό ΟΠΣ 5007309 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ: 80295) και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Κωνσταντίνο Οικονόμου, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»- άξονας προτεραιότητας «Ενίσχυση περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη την επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα

 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

 

Υποβολή προσφορών μέχρι την Τετάρτη, 17/01/2018 και ώρα 14:00 μμ

 

Ημερομηνία Διενέργειας: Πέμπτη, 18/01 /2018 και ώρα 11:00 πμ

 

Τόπος Διενέργειας: Γραφείο αναπλ. καθηγητή Κωνσταντίνου Οικονόμου, Παλαιά Ανάκτορα, 49132, Κέρκυρα

 

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο τηλέφωνο 2661087606 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://rc.ionio.gr

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Γεώργιο Κουφουδάκη, στο τηλέφωνο 2661087669


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας