Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου: Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα
Social Media
Δημοσίευση: 29-12-2017 17:04 | Προβολές: 1254
    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΔ
Mέγεθος: 109.5 KB :: Τύπος: Kείμενο Word
    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
Mέγεθος: 350.6 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
    ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ
Mέγεθος: 817.9 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμ. Πρωτ.: 5091/29.12.2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου  για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο: «Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα», προϋπολογισμού 31.520,16€ πλέον ΦΠΑ 24%, ύψους 7.564,84€, ήτοι συνολικό ποσό συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 39.085,00€.

 

Γίνονται δεκτές προσφορές που περιέχουν το σύνολο των ειδών του διαγωνισμού.

 

Ο διαγωνισμός διενεργείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Ανάπτυξη έξυπνης εφαρμογής για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και πρόβλεψη σε πραγματικό χρόνο της δακοπροσβολής και των ασθενειών του ελαιώνα», με κωδικό ΟΠΣ 5007257 (κωδικός έργου ΕΛΚΕ: 80294) και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Μάρκο Αυλωνίτη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020»- άξονας προτεραιότητας «Ενίσχυση περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη την επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας & των ΤΠΕ». Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 

Τόπος κατάθεσης προσφορών: Γραμματεία ΕΛΚΕ Ιονίου Πανεπιστημίου, Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49132, Κέρκυρα

 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

 

Υποβολή προσφορών μέχρι την Δευτέρα, 22/01/2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Ημερομηνία Διενέργειας: Τρίτη, 23/01/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

 

Τόπος Διενέργειας: Γραφείο επίκουρου καθηγητή Μάρκου Αυλωνίτη, Κτήριο Γραμματείας Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Παν/μίου, 2ος όροφος, Πλατεία Τσιριγώτη 7, πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, 49132, Κέρκυρα

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο τηλέφωνο 2661087606 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών http://rc.ionio.gr

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον κ. Σπυρίδωνα Βούλγαρη, στο τηλέφωνο 2661087753


Επιστροφή


Λήξεις Προθεσμιών τις Επόμενες 7 Ημέρες
Παρακαλούμε δείτε προσεκτικά το κείμενο της κάθε ανακοίνωσης για την ακριβή ώρα λήξης της προθεσμίας