Εφαρμογή Υποβολής Προτάσεων Διδασκαλίας
για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας
Τμήμα IστορίαςΑπόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2023-2024Λήξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 05-02-2024 14:00
Αναλυτική περιγραφή και εφαρμογή υποβολής

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 05-02-2024 14:00. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004724 και κωδ. ΕΛΚΕ-ΙΠ 80656, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 86549/26/09/2023, κωδ. ΕΚΠ07), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από́ Εθνικούς Πόρους, με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για τέσσερις (4) θέσεις που αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επιστημονικά πεδία:

 1. «Μεσαιωνική και Βυζαντινή Αρχαιολογία»
 2. «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές»
 3. «Δημόσια Ιστορία και Ψηφιακές Εφαρμογές»
 4. «Ιστορία και Φιλοσοφία των Ψηφιακών Τεχνολογιών».

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων κάθε θέσης, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2023-2024.

Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

 • α) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή του/της και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013). Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
 • β) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  
 • Αποκλείεται η απασχόληση ως ωφελουμένων - εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:
 • α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 • β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
 • γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
 • δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
 • στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση, καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας υποβάλλοντας τα ακόλουθα:

 1. Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία δημιουργείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής.
  Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών, με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013, από ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώνουν πως έχουν καταθέσει τις διδακτορικές τους διατριβές στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 αρ.70 παρ.15. Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) (ekt.gr).
  Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ή διδακτορικών διπλωμάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, εφόσον έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους τις βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ελέγχει, εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής ή/και ο τύπος του απονεμόμενου τίτλου συμπεριλαμβάνονται στα Μητρώα που τηρεί ο ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/, https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-typon-titlon-spoudon-anagnorismenon-idrymaton/) σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α΄55). Εφόσον, τα Πανεπιστήμιο χορήγησης του τίτλου τους περιλαμβάνονται στα ως άνω Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ, γίνονται δεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει: α) να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης (θεώρηση Apostille) και β) να προκομίζονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. γ) Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών που απονέμονται από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν με συμφωνία δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, οφείλουν να προσκομίζουν, στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους, και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α’ 55). Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να αποτυπώνονται κατ΄ ελάχιστον:
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Μεταδιδακτορική έρευνα, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως π.χ. βεβαιώσεις απασχόλησης
  • Πλήρης κατάλογος συναφών δημοσιεύσεων και περιεχόμενο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια, καθώς και μονογραφίες, συγγραφή βιβλίων κ.α.
  • Τεκμηρίωση συνάφειας των ακαδημαϊκών σπουδών, της διδακτορικής διατριβής ή/και του δημοσιευμένου έργου με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε αυτή.
 1. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Το Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει: ανάλυση του περιεχομένου του μαθήματος και μαθησιακοί στόχοι, αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό του μαθήματος, σε εβδομαδιαία βάση, οργάνωση του μαθήματος (κατά περίπτωση, π.χ. διδασκαλία θεωρίας/ασκήσεων, προαιρετικά θέματα, εργαστηριακές ασκήσεις, κ.λπ.)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το υπόδειγμα  του Παραρτήματος 3), στην οποία δηλώνεται ότι:
  • α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
  • β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματός του/της είναι αληθή,
  • γ) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή μου, και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013) και συγκεκριμένα την ../../.. (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης)
  • δ) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • ε) δεν έχει μία από τις παρακάτω ιδιότητες και δεν ανήκει σε μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες:
   • Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
   • Μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
   • Ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
   • Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
   • Υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
   • Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.
  • στ) έχει καταθέσει τη διδακτορική διατριβή στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, αρ. 70, παρ. 15, το οποίο συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ – www.ekt.gr).
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης - 2 του παραρτήματος 4), στην οποία ο υποψήφιος δηλώνεται ότι (αποκλειστικά για άρρενες υποψηφίους):
  Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει απαλλαγή για όλο τον χρόνο διάρκειας του έργου.
 1. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (αποκλειστικά για αλλοδαπούς πολίτες). Για υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, μη πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επίσης άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα δικαιολογητικά 2, 3, 4 και 5 αποτελούν απαιτούμενα δικαιολογητικά και η μη προσκόμισή τους συνιστά λόγο αποκλεισμού. Σε περίπτωση ύπαρξης μεταδιδακτορικής έρευνας, θα πρέπει αυτή να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση του/της υποψηφίου/ας δεν είναι πλήρης ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής και το περιεχόμενό τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (δικαίωμα υποβολής) της πρόσκλησης, η αίτηση θα απορρίπτεται.
gr  pdf.png  Τμήμα Iστορίας: Πλήρες κείμενο πρόσκλησης
Mέγεθος: 671.67 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και ΔιερμηνείαςΑπόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2023-2024Λήξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 05-02-2024 14:00
Αναλυτική περιγραφή και εφαρμογή υποβολής

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διεμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 05-02-2024 14:00. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004724 και κωδ. ΕΛΚΕ-ΙΠ 80656, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 86549/26/09/2023, κωδ. ΕΚΠ07), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από́ Εθνικούς Πόρους, με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για πέντε (5) που αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επιστημονικά πεδία:

 1. «Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση Αγγλικά - Ελληνικά με χρήση σωμάτων κειμένων»
 2. «Διερμηνεία Αγγλικά-Ελληνικά και Μετάφραση Ιταλικά - Ελληνικά»
 3. «Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης»
 4. «Διδακτική της Μετάφρασης κειμένων Νομικού, Οικονομικού, Πολιτικού και Ιστορικού περιεχομένου από τα Γαλλικά προς τα Ελληνικά»
 5. «Μετάφραση τεχνικών και πολυμεσικών κειμένων μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών»

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων κάθε θέσης, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2023-2024.

Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

 • α) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή του/της και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013). Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
 • β) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  
 • Αποκλείεται η απασχόληση ως ωφελουμένων - εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:
 • α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 • β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
 • γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
 • δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
 • στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση, καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας υποβάλλοντας τα ακόλουθα:

 1. Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία δημιουργείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής.
  Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών, με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013, από ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώνουν πως έχουν καταθέσει τις διδακτορικές τους διατριβές στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 αρ.70 παρ.15. Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) (ekt.gr).
  Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ή διδακτορικών διπλωμάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, εφόσον έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους τις βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ελέγχει, εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής ή/και ο τύπος του απονεμόμενου τίτλου συμπεριλαμβάνονται στα Μητρώα που τηρεί ο ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/, https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-typon-titlon-spoudon-anagnorismenon-idrymaton/) σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α΄55). Εφόσον, τα Πανεπιστήμιο χορήγησης του τίτλου τους περιλαμβάνονται στα ως άνω Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ, γίνονται δεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει: α) να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης (θεώρηση Apostille) και β) να προκομίζονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. γ) Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών που απονέμονται από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν με συμφωνία δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, οφείλουν να προσκομίζουν, στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους, και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α’ 55). Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να αποτυπώνονται κατ΄ ελάχιστον:
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Μεταδιδακτορική έρευνα, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως π.χ. βεβαιώσεις απασχόλησης
  • Πλήρης κατάλογος συναφών δημοσιεύσεων και περιεχόμενο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια, καθώς και μονογραφίες, συγγραφή βιβλίων κ.α.
  • Τεκμηρίωση συνάφειας των ακαδημαϊκών σπουδών, της διδακτορικής διατριβής ή/και του δημοσιευμένου έργου με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε αυτή.
 1. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Το Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει: ανάλυση του περιεχομένου του μαθήματος και μαθησιακοί στόχοι, αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό του μαθήματος, σε εβδομαδιαία βάση, οργάνωση του μαθήματος (κατά περίπτωση, π.χ. διδασκαλία θεωρίας/ασκήσεων, προαιρετικά θέματα, εργαστηριακές ασκήσεις, κ.λπ.)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το υπόδειγμα  του Παραρτήματος 3), στην οποία δηλώνεται ότι:
  • α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
  • β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματός του/της είναι αληθή,
  • γ) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή μου, και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013) και συγκεκριμένα την ../../.. (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης)
  • δ) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • ε) δεν έχει μία από τις παρακάτω ιδιότητες και δεν ανήκει σε μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες:
   • Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
   • Μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
   • Ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
   • Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
   • Υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
   • Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.
  • στ) έχει καταθέσει τη διδακτορική διατριβή στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, αρ. 70, παρ. 15, το οποίο συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ – www.ekt.gr).
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης - 2 του παραρτήματος 4), στην οποία ο υποψήφιος δηλώνεται ότι (αποκλειστικά για άρρενες υποψηφίους):
  Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει απαλλαγή για όλο τον χρόνο διάρκειας του έργου.
 1. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (αποκλειστικά για αλλοδαπούς πολίτες). Για υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, μη πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επίσης άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα δικαιολογητικά 2, 3, 4 και 5 αποτελούν απαιτούμενα δικαιολογητικά και η μη προσκόμισή τους συνιστά λόγο αποκλεισμού. Σε περίπτωση ύπαρξης μεταδιδακτορικής έρευνας, θα πρέπει αυτή να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση του/της υποψηφίου/ας δεν είναι πλήρης ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής και το περιεχόμενό τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (δικαίωμα υποβολής) της πρόσκλησης, η αίτηση θα απορρίπτεται.
Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και ΜουσειολογίαςΑπόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2023-2024Λήξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 05-02-2024 14:00
Αναλυτική περιγραφή και εφαρμογή υποβολής

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 05-02-2024 14:00. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004724 και κωδ. ΕΛΚΕ-ΙΠ 80656, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 86549/26/09/2023, κωδ. ΕΚΠ07), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από́ Εθνικούς Πόρους, με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για τρεις (3) θέσεις που αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επιστημονικά πεδία:

 1. «Βιβλιοθηκονομία / Περιγραφή Ψηφιακών Τεκμηρίων στις Bιβλιοθήκες – Ηλεκτρονική Δημοσίευση»
 2. «Μουσειολογία  / Μουσειολογία»
 3. «Αρχειονομία / Θεσμοί και παραγωγή οθωμανικών αρχείων στον ελλαδικό χώρο»

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων κάθε θέσης, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2023-2024.

Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

 • α) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή του/της και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013). Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
 • β) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  
 • Αποκλείεται η απασχόληση ως ωφελουμένων - εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:
 • α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 • β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
 • γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
 • δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
 • στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση, καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας υποβάλλοντας τα ακόλουθα:

 1. Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία δημιουργείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής.
  Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών, με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013, από ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώνουν πως έχουν καταθέσει τις διδακτορικές τους διατριβές στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 αρ.70 παρ.15. Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) (ekt.gr).
  Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ή διδακτορικών διπλωμάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, εφόσον έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους τις βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ελέγχει, εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής ή/και ο τύπος του απονεμόμενου τίτλου συμπεριλαμβάνονται στα Μητρώα που τηρεί ο ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/, https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-typon-titlon-spoudon-anagnorismenon-idrymaton/) σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α΄55). Εφόσον, τα Πανεπιστήμιο χορήγησης του τίτλου τους περιλαμβάνονται στα ως άνω Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ, γίνονται δεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει: α) να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης (θεώρηση Apostille) και β) να προκομίζονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. γ) Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών που απονέμονται από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν με συμφωνία δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, οφείλουν να προσκομίζουν, στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους, και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α’ 55). Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να αποτυπώνονται κατ΄ ελάχιστον:
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Μεταδιδακτορική έρευνα, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως π.χ. βεβαιώσεις απασχόλησης
  • Πλήρης κατάλογος συναφών δημοσιεύσεων και περιεχόμενο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια, καθώς και μονογραφίες, συγγραφή βιβλίων κ.α.
  • Τεκμηρίωση συνάφειας των ακαδημαϊκών σπουδών, της διδακτορικής διατριβής ή/και του δημοσιευμένου έργου με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε αυτή.
 1. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Το Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει: ανάλυση του περιεχομένου του μαθήματος και μαθησιακοί στόχοι, αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό του μαθήματος, σε εβδομαδιαία βάση, οργάνωση του μαθήματος (κατά περίπτωση, π.χ. διδασκαλία θεωρίας/ασκήσεων, προαιρετικά θέματα, εργαστηριακές ασκήσεις, κ.λπ.)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το υπόδειγμα  του Παραρτήματος 3), στην οποία δηλώνεται ότι:
  • α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
  • β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματός του/της είναι αληθή,
  • γ) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή μου, και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013) και συγκεκριμένα την ../../.. (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης)
  • δ) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • ε) δεν έχει μία από τις παρακάτω ιδιότητες και δεν ανήκει σε μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες:
   • Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
   • Μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
   • Ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
   • Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
   • Υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
   • Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.
  • στ) έχει καταθέσει τη διδακτορική διατριβή στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, αρ. 70, παρ. 15, το οποίο συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ – www.ekt.gr).
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης - 2 του παραρτήματος 4), στην οποία ο υποψήφιος δηλώνεται ότι (αποκλειστικά για άρρενες υποψηφίους):
  Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει απαλλαγή για όλο τον χρόνο διάρκειας του έργου.
 1. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (αποκλειστικά για αλλοδαπούς πολίτες). Για υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, μη πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επίσης άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα δικαιολογητικά 2, 3, 4 και 5 αποτελούν απαιτούμενα δικαιολογητικά και η μη προσκόμισή τους συνιστά λόγο αποκλεισμού. Σε περίπτωση ύπαρξης μεταδιδακτορικής έρευνας, θα πρέπει αυτή να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση του/της υποψηφίου/ας δεν είναι πλήρης ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής και το περιεχόμενό τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (δικαίωμα υποβολής) της πρόσκλησης, η αίτηση θα απορρίπτεται.
Τμήμα ΠληροφορικήςΑπόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2023-2024Λήξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 05-02-2024 14:00
Αναλυτική περιγραφή και εφαρμογή υποβολής

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 05-02-2024 14:00. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004724 και κωδ. ΕΛΚΕ-ΙΠ 80656, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 86549/26/09/2023, κωδ. ΕΚΠ07), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από́ Εθνικούς Πόρους, με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για τέσσερεις (4) θέσεις που αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επιστημονικά πεδία:

 1. «Διαχείριση Ευφυών και Πληροφοριακών Συστημάτων»
 2. «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων και Επιχειρηματικότητα»
 3. «Παιδαγωγική της Πληροφορικής»
 4. «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων κάθε θέσης, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2023-2024.

Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

 • α) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή του/της και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013). Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
 • β) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  
 • Αποκλείεται η απασχόληση ως ωφελουμένων - εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:
 • α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 • β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
 • γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
 • δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
 • στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση, καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας υποβάλλοντας τα ακόλουθα:

 1. Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία δημιουργείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής.
  Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών, με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013, από ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώνουν πως έχουν καταθέσει τις διδακτορικές τους διατριβές στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 αρ.70 παρ.15. Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) (ekt.gr).
  Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ή διδακτορικών διπλωμάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, εφόσον έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους τις βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ελέγχει, εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής ή/και ο τύπος του απονεμόμενου τίτλου συμπεριλαμβάνονται στα Μητρώα που τηρεί ο ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/, https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-typon-titlon-spoudon-anagnorismenon-idrymaton/) σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α΄55). Εφόσον, τα Πανεπιστήμιο χορήγησης του τίτλου τους περιλαμβάνονται στα ως άνω Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ, γίνονται δεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει: α) να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης (θεώρηση Apostille) και β) να προκομίζονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. γ) Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών που απονέμονται από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν με συμφωνία δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, οφείλουν να προσκομίζουν, στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους, και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α’ 55). Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να αποτυπώνονται κατ΄ ελάχιστον:
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Μεταδιδακτορική έρευνα, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως π.χ. βεβαιώσεις απασχόλησης
  • Πλήρης κατάλογος συναφών δημοσιεύσεων και περιεχόμενο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια, καθώς και μονογραφίες, συγγραφή βιβλίων κ.α.
  • Τεκμηρίωση συνάφειας των ακαδημαϊκών σπουδών, της διδακτορικής διατριβής ή/και του δημοσιευμένου έργου με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε αυτή.
 1. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Το Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει: ανάλυση του περιεχομένου του μαθήματος και μαθησιακοί στόχοι, αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό του μαθήματος, σε εβδομαδιαία βάση, οργάνωση του μαθήματος (κατά περίπτωση, π.χ. διδασκαλία θεωρίας/ασκήσεων, προαιρετικά θέματα, εργαστηριακές ασκήσεις, κ.λπ.)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το υπόδειγμα  του Παραρτήματος 3), στην οποία δηλώνεται ότι:
  • α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
  • β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματός του/της είναι αληθή,
  • γ) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή μου, και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013) και συγκεκριμένα την ../../.. (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης)
  • δ) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • ε) δεν έχει μία από τις παρακάτω ιδιότητες και δεν ανήκει σε μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες:
   • Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
   • Μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
   • Ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
   • Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
   • Υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
   • Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.
  • στ) έχει καταθέσει τη διδακτορική διατριβή στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, αρ. 70, παρ. 15, το οποίο συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ – www.ekt.gr).
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης - 2 του παραρτήματος 4), στην οποία ο υποψήφιος δηλώνεται ότι (αποκλειστικά για άρρενες υποψηφίους):
  Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει απαλλαγή για όλο τον χρόνο διάρκειας του έργου.
 1. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (αποκλειστικά για αλλοδαπούς πολίτες). Για υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, μη πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επίσης άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα δικαιολογητικά 2, 3, 4 και 5 αποτελούν απαιτούμενα δικαιολογητικά και η μη προσκόμισή τους συνιστά λόγο αποκλεισμού. Σε περίπτωση ύπαρξης μεταδιδακτορικής έρευνας, θα πρέπει αυτή να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση του/της υποψηφίου/ας δεν είναι πλήρης ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής και το περιεχόμενό τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (δικαίωμα υποβολής) της πρόσκλησης, η αίτηση θα απορρίπτεται.
Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και ΕπικοινωνίαςΑπόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2023-2024Λήξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 05-02-2024 14:00
Αναλυτική περιγραφή και εφαρμογή υποβολής

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 05-02-2024 14:00. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004724 και κωδ. ΕΛΚΕ-ΙΠ 80656, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 86549/26/09/2023, κωδ. ΕΚΠ07), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από́ Εθνικούς Πόρους, με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για τρεις (3) θέσεις που αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτές έχουν εγκριθεί με αποφάσεις Συνελεύσεων του οικείου Τμήματος και τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επιστημονικά πεδία:

 1. «Νέες Τεχνολογίες και Στατιστική Ανάλυση»
 2. «Διοίκηση και Επικοινωνία»
 3. «Νέα Μέσα Επικοινωνίας στη Διοίκηση και την Οικονομία»

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων κάθε θέσης, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2023-2024.

Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

 • α) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή του/της και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013). Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
 • β) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  
 • Αποκλείεται η απασχόληση ως ωφελουμένων - εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:
 • α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 • β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
 • γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
 • δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
 • στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση, καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας υποβάλλοντας τα ακόλουθα:

 1. Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία δημιουργείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής.
  Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών, με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013, από ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώνουν πως έχουν καταθέσει τις διδακτορικές τους διατριβές στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 αρ.70 παρ.15. Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) (ekt.gr).
  Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ή διδακτορικών διπλωμάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, εφόσον έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους τις βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ελέγχει, εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής ή/και ο τύπος του απονεμόμενου τίτλου συμπεριλαμβάνονται στα Μητρώα που τηρεί ο ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/, https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-typon-titlon-spoudon-anagnorismenon-idrymaton/) σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α΄55). Εφόσον, τα Πανεπιστήμιο χορήγησης του τίτλου τους περιλαμβάνονται στα ως άνω Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ, γίνονται δεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει: α) να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης (θεώρηση Apostille) και β) να προκομίζονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. γ) Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών που απονέμονται από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν με συμφωνία δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, οφείλουν να προσκομίζουν, στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους, και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α’ 55). Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να αποτυπώνονται κατ΄ ελάχιστον:
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Μεταδιδακτορική έρευνα, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως π.χ. βεβαιώσεις απασχόλησης
  • Πλήρης κατάλογος συναφών δημοσιεύσεων και περιεχόμενο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια, καθώς και μονογραφίες, συγγραφή βιβλίων κ.α.
  • Τεκμηρίωση συνάφειας των ακαδημαϊκών σπουδών, της διδακτορικής διατριβής ή/και του δημοσιευμένου έργου με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε αυτή.
 1. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Το Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει: ανάλυση του περιεχομένου του μαθήματος και μαθησιακοί στόχοι, αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό του μαθήματος, σε εβδομαδιαία βάση, οργάνωση του μαθήματος (κατά περίπτωση, π.χ. διδασκαλία θεωρίας/ασκήσεων, προαιρετικά θέματα, εργαστηριακές ασκήσεις, κ.λπ.)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το υπόδειγμα  του Παραρτήματος 3), στην οποία δηλώνεται ότι:
  • α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
  • β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματός του/της είναι αληθή,
  • γ) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή μου, και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013) και συγκεκριμένα την ../../.. (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης)
  • δ) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • ε) δεν έχει μία από τις παρακάτω ιδιότητες και δεν ανήκει σε μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες:
   • Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
   • Μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
   • Ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
   • Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
   • Υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
   • Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.
  • στ) έχει καταθέσει τη διδακτορική διατριβή στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, αρ. 70, παρ. 15, το οποίο συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ – www.ekt.gr).
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης - 2 του παραρτήματος 4), στην οποία ο υποψήφιος δηλώνεται ότι (αποκλειστικά για άρρενες υποψηφίους):
  Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει απαλλαγή για όλο τον χρόνο διάρκειας του έργου.
 1. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (αποκλειστικά για αλλοδαπούς πολίτες). Για υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, μη πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επίσης άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα δικαιολογητικά 2, 3, 4 και 5 αποτελούν απαιτούμενα δικαιολογητικά και η μη προσκόμισή τους συνιστά λόγο αποκλεισμού. Σε περίπτωση ύπαρξης μεταδιδακτορικής έρευνας, θα πρέπει αυτή να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση του/της υποψηφίου/ας δεν είναι πλήρης ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής και το περιεχόμενό τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (δικαίωμα υποβολής) της πρόσκλησης, η αίτηση θα απορρίπτεται.
Τμήμα Τεχνών Ήχου και ΕικόναςΑπόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2023-2024Λήξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 05-02-2024 14:00
Αναλυτική περιγραφή και εφαρμογή υποβολής

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 05-02-2024 14:00. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004724 και κωδ. ΕΛΚΕ-ΙΠ 80656, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 86549/26/09/2023, κωδ. ΕΚΠ07), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από́ Εθνικούς Πόρους, με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για δύο (2) θέσεις που αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Τεχνών Ήχου κα Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επιστημονικά πεδία:

 1. «Θεωρία και Εφαρμογή Επιμελητικών Πρακτικών και Σχεδιασμού Εκθέσεων»
 2. «Οπτικοακουστικές Διαδραστικές Εγκαταστάσεις»

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων κάθε θέσης, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2023-2024.

Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

 • α) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή του/της και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013). Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
 • β) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  
 • Αποκλείεται η απασχόληση ως ωφελουμένων - εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:
 • α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 • β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
 • γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
 • δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
 • στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση, καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας υποβάλλοντας τα ακόλουθα:

 1. Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία δημιουργείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής.
  Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών, με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013, από ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώνουν πως έχουν καταθέσει τις διδακτορικές τους διατριβές στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 αρ.70 παρ.15. Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) (ekt.gr).
  Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ή διδακτορικών διπλωμάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, εφόσον έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους τις βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ελέγχει, εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής ή/και ο τύπος του απονεμόμενου τίτλου συμπεριλαμβάνονται στα Μητρώα που τηρεί ο ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/, https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-typon-titlon-spoudon-anagnorismenon-idrymaton/) σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α΄55). Εφόσον, τα Πανεπιστήμιο χορήγησης του τίτλου τους περιλαμβάνονται στα ως άνω Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ, γίνονται δεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει: α) να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης (θεώρηση Apostille) και β) να προκομίζονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. γ) Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών που απονέμονται από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν με συμφωνία δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, οφείλουν να προσκομίζουν, στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους, και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α’ 55). Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να αποτυπώνονται κατ΄ ελάχιστον:
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Μεταδιδακτορική έρευνα, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως π.χ. βεβαιώσεις απασχόλησης
  • Πλήρης κατάλογος συναφών δημοσιεύσεων και περιεχόμενο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια, καθώς και μονογραφίες, συγγραφή βιβλίων κ.α.
  • Τεκμηρίωση συνάφειας των ακαδημαϊκών σπουδών, της διδακτορικής διατριβής ή/και του δημοσιευμένου έργου με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε αυτή.
 1. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Το Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει: ανάλυση του περιεχομένου του μαθήματος και μαθησιακοί στόχοι, αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό του μαθήματος, σε εβδομαδιαία βάση, οργάνωση του μαθήματος (κατά περίπτωση, π.χ. διδασκαλία θεωρίας/ασκήσεων, προαιρετικά θέματα, εργαστηριακές ασκήσεις, κ.λπ.)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το υπόδειγμα  του Παραρτήματος 3), στην οποία δηλώνεται ότι:
  • α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
  • β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματός του/της είναι αληθή,
  • γ) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή μου, και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013) και συγκεκριμένα την ../../.. (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης)
  • δ) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • ε) δεν έχει μία από τις παρακάτω ιδιότητες και δεν ανήκει σε μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες:
   • Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
   • Μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
   • Ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
   • Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
   • Υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
   • Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.
  • στ) έχει καταθέσει τη διδακτορική διατριβή στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, αρ. 70, παρ. 15, το οποίο συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ – www.ekt.gr).
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης - 2 του παραρτήματος 4), στην οποία ο υποψήφιος δηλώνεται ότι (αποκλειστικά για άρρενες υποψηφίους):
  Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει απαλλαγή για όλο τον χρόνο διάρκειας του έργου.
 1. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (αποκλειστικά για αλλοδαπούς πολίτες). Για υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, μη πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επίσης άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα δικαιολογητικά 2, 3, 4 και 5 αποτελούν απαιτούμενα δικαιολογητικά και η μη προσκόμισή τους συνιστά λόγο αποκλεισμού. Σε περίπτωση ύπαρξης μεταδιδακτορικής έρευνας, θα πρέπει αυτή να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση του/της υποψηφίου/ας δεν είναι πλήρης ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής και το περιεχόμενό τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (δικαίωμα υποβολής) της πρόσκλησης, η αίτηση θα απορρίπτεται.
Τμήμα Μουσικών ΣπουδώνΑπόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2023-2024Λήξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 05-02-2024 14:00
Αναλυτική περιγραφή και εφαρμογή υποβολής

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 05-02-2024 14:00. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004724 και κωδ. ΕΛΚΕ-ΙΠ 80656, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 86549/26/09/2023, κωδ. ΕΚΠ07), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από́ Εθνικούς Πόρους, με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για τρεις (3) θέσεις που αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επιστημονικά πεδία:

 1. «Μουσική Παιδαγωγική και Ψυχολογία της Μουσικής»
 2. «Ιστορική Μουσικολογία»
 3. «Πιανιστική Συνοδεία»

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων κάθε θέσης, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2023-2024.

Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

 • α) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή του/της και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013). Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
 • β) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  
 • Αποκλείεται η απασχόληση ως ωφελουμένων - εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:
 • α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 • β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
 • γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
 • δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
 • στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση, καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας υποβάλλοντας τα ακόλουθα:

 1. Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία δημιουργείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής.
  Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών, με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013, από ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώνουν πως έχουν καταθέσει τις διδακτορικές τους διατριβές στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 αρ.70 παρ.15. Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) (ekt.gr).
  Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ή διδακτορικών διπλωμάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, εφόσον έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους τις βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ελέγχει, εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής ή/και ο τύπος του απονεμόμενου τίτλου συμπεριλαμβάνονται στα Μητρώα που τηρεί ο ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/, https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-typon-titlon-spoudon-anagnorismenon-idrymaton/) σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α΄55). Εφόσον, τα Πανεπιστήμιο χορήγησης του τίτλου τους περιλαμβάνονται στα ως άνω Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ, γίνονται δεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει: α) να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης (θεώρηση Apostille) και β) να προκομίζονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. γ) Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών που απονέμονται από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν με συμφωνία δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, οφείλουν να προσκομίζουν, στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους, και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α’ 55). Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να αποτυπώνονται κατ΄ ελάχιστον:
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Μεταδιδακτορική έρευνα, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως π.χ. βεβαιώσεις απασχόλησης
  • Πλήρης κατάλογος συναφών δημοσιεύσεων και περιεχόμενο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια, καθώς και μονογραφίες, συγγραφή βιβλίων κ.α.
  • Τεκμηρίωση συνάφειας των ακαδημαϊκών σπουδών, της διδακτορικής διατριβής ή/και του δημοσιευμένου έργου με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε αυτή.
 1. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Το Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει: ανάλυση του περιεχομένου του μαθήματος και μαθησιακοί στόχοι, αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό του μαθήματος, σε εβδομαδιαία βάση, οργάνωση του μαθήματος (κατά περίπτωση, π.χ. διδασκαλία θεωρίας/ασκήσεων, προαιρετικά θέματα, εργαστηριακές ασκήσεις, κ.λπ.)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το υπόδειγμα  του Παραρτήματος 3), στην οποία δηλώνεται ότι:
  • α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
  • β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματός του/της είναι αληθή,
  • γ) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή μου, και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013) και συγκεκριμένα την ../../.. (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης)
  • δ) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • ε) δεν έχει μία από τις παρακάτω ιδιότητες και δεν ανήκει σε μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες:
   • Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
   • Μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
   • Ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
   • Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
   • Υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
   • Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.
  • στ) έχει καταθέσει τη διδακτορική διατριβή στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, αρ. 70, παρ. 15, το οποίο συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ – www.ekt.gr).
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης - 2 του παραρτήματος 4), στην οποία ο υποψήφιος δηλώνεται ότι (αποκλειστικά για άρρενες υποψηφίους):
  Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει απαλλαγή για όλο τον χρόνο διάρκειας του έργου.
 1. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (αποκλειστικά για αλλοδαπούς πολίτες). Για υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, μη πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επίσης άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα δικαιολογητικά 2, 3, 4 και 5 αποτελούν απαιτούμενα δικαιολογητικά και η μη προσκόμισή τους συνιστά λόγο αποκλεισμού. Σε περίπτωση ύπαρξης μεταδιδακτορικής έρευνας, θα πρέπει αυτή να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση του/της υποψηφίου/ας δεν είναι πλήρης ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής και το περιεχόμενό τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (δικαίωμα υποβολής) της πρόσκλησης, η αίτηση θα απορρίπτεται.
Τμήμα ΠεριβάλλοντοςΑπόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2023-2024Λήξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 05-02-2024 14:00
Αναλυτική περιγραφή και εφαρμογή υποβολής

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 05-02-2024 14:00. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004724 και κωδ. ΕΛΚΕ-ΙΠ 80656, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 86549/26/09/2023, κωδ. ΕΚΠ07), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από́ Εθνικούς Πόρους, με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για τρεις (3) θέσεις που αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπως αυτές έχουν εγκριθεί με αποφάσεις Συνελεύσεων του οικείου Τμήματος και τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επιστημονικά πεδία:

 1. «Οικολογία και Πανίδα»
 2. «Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων»
 3. «Περιβαλλοντική Πληροφορική»

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων κάθε θέσης, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2023-2024.

Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

 • α) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή του/της και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013). Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
 • β) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  
 • Αποκλείεται η απασχόληση ως ωφελουμένων - εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:
 • α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 • β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
 • γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
 • δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
 • στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση, καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας υποβάλλοντας τα ακόλουθα:

 1. Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία δημιουργείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής.
  Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών, με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013, από ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώνουν πως έχουν καταθέσει τις διδακτορικές τους διατριβές στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 αρ.70 παρ.15. Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) (ekt.gr).
  Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ή διδακτορικών διπλωμάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, εφόσον έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους τις βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ελέγχει, εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής ή/και ο τύπος του απονεμόμενου τίτλου συμπεριλαμβάνονται στα Μητρώα που τηρεί ο ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/, https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-typon-titlon-spoudon-anagnorismenon-idrymaton/) σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α΄55). Εφόσον, τα Πανεπιστήμιο χορήγησης του τίτλου τους περιλαμβάνονται στα ως άνω Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ, γίνονται δεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει: α) να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης (θεώρηση Apostille) και β) να προκομίζονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. γ) Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών που απονέμονται από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν με συμφωνία δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, οφείλουν να προσκομίζουν, στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους, και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α’ 55). Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να αποτυπώνονται κατ΄ ελάχιστον:
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Μεταδιδακτορική έρευνα, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως π.χ. βεβαιώσεις απασχόλησης
  • Πλήρης κατάλογος συναφών δημοσιεύσεων και περιεχόμενο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια, καθώς και μονογραφίες, συγγραφή βιβλίων κ.α.
  • Τεκμηρίωση συνάφειας των ακαδημαϊκών σπουδών, της διδακτορικής διατριβής ή/και του δημοσιευμένου έργου με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε αυτή.
 1. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Το Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει: ανάλυση του περιεχομένου του μαθήματος και μαθησιακοί στόχοι, αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό του μαθήματος, σε εβδομαδιαία βάση, οργάνωση του μαθήματος (κατά περίπτωση, π.χ. διδασκαλία θεωρίας/ασκήσεων, προαιρετικά θέματα, εργαστηριακές ασκήσεις, κ.λπ.)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το υπόδειγμα  του Παραρτήματος 3), στην οποία δηλώνεται ότι:
  • α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
  • β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματός του/της είναι αληθή,
  • γ) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή μου, και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013) και συγκεκριμένα την ../../.. (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης)
  • δ) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • ε) δεν έχει μία από τις παρακάτω ιδιότητες και δεν ανήκει σε μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες:
   • Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
   • Μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
   • Ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
   • Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
   • Υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
   • Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.
  • στ) έχει καταθέσει τη διδακτορική διατριβή στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, αρ. 70, παρ. 15, το οποίο συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ – www.ekt.gr).
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης - 2 του παραρτήματος 4), στην οποία ο υποψήφιος δηλώνεται ότι (αποκλειστικά για άρρενες υποψηφίους):
  Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει απαλλαγή για όλο τον χρόνο διάρκειας του έργου.
 1. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (αποκλειστικά για αλλοδαπούς πολίτες). Για υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, μη πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επίσης άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα δικαιολογητικά 2, 3, 4 και 5 αποτελούν απαιτούμενα δικαιολογητικά και η μη προσκόμισή τους συνιστά λόγο αποκλεισμού. Σε περίπτωση ύπαρξης μεταδιδακτορικής έρευνας, θα πρέπει αυτή να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση του/της υποψηφίου/ας δεν είναι πλήρης ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής και το περιεχόμενό τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (δικαίωμα υποβολής) της πρόσκλησης, η αίτηση θα απορρίπτεται.
Τμήμα ΤουρισμούΑπόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2023-2024Λήξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 05-02-2024 14:00
Αναλυτική περιγραφή και εφαρμογή υποβολής

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 05-02-2024 14:00. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μέσω του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004724 και κωδ. ΕΛΚΕ-ΙΠ 80656, η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 86549/26/09/2023, κωδ. ΕΚΠ07), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από́ Εθνικούς Πόρους, με δικαιούχο τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσκαλεί Νέους και Νέες Επιστήμονες/ισσες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες/ουσες, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, για τρεις (3) θέσεις που αντιστοιχούν σε γνωστικά αντικείμενα και σε μαθήματα που περιλαμβάνονται σε κάθε γνωστικό αντικείμενο, στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Επιστημονικά πεδία:

 1. «Μάνατζμεντ και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων στον Τουρισμό και την Φιλοξενία»
 2. «Υπηρεσίες Νέων Τεχνολογιών στον Τουρισμό»
 3. «Αγγλική Γλώσσα».

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας για τις θέσεις που προκηρύσσονται ανά Γνωστικό Αντικείμενο, προκειμένου να διδάξουν το σύνολο των μαθημάτων κάθε θέσης, κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2023-2024.

Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

 • α) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή του/της και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013). Ως ημερομηνία λήψης του διδακτορικού λογίζεται εκείνη κατά την οποία υποστηρίχθηκε επιτυχώς η διδακτορική διατριβή.
 • β) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  
 • Αποκλείεται η απασχόληση ως ωφελουμένων - εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:
 • α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
 • β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
 • γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
 • δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
 • στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλη τη διάρκεια του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την παρούσα πρόσκληση, καλούνται να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας υποβάλλοντας τα ακόλουθα:

 1. Πρόταση - Αίτηση υποψηφιότητας, η οποία δημιουργείται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής.
  Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 1. Διδακτορικό τίτλο σπουδών, με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013, από ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώνουν πως έχουν καταθέσει τις διδακτορικές τους διατριβές στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1566/1985 αρ.70 παρ.15. Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) (ekt.gr).
  Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι πτυχίων ή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, ή διδακτορικών διπλωμάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής, εφόσον έχουν, κατά τον χρόνο υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οφείλουν να συμπεριλάβουν στον φάκελο υποψηφιότητάς τους τις βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν τις ως άνω βεβαιώσεις, η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα ελέγχει, εάν το ίδρυμα της αλλοδαπής ή/και ο τύπος του απονεμόμενου τίτλου συμπεριλαμβάνονται στα Μητρώα που τηρεί ο ΔΟΑΤΑΠ (https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-anagnorismenon-idrymaton-anotatis-ekpaidefsis-tis-allodapis/, https://www.doatap.gr/anagnorish/ethniko-mitroo-typon-titlon-spoudon-anagnorismenon-idrymaton/) σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α΄55). Εφόσον, τα Πανεπιστήμιο χορήγησης του τίτλου τους περιλαμβάνονται στα ως άνω Μητρώα του ΔΟΑΤΑΠ, γίνονται δεκτά από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή θα πρέπει: α) να φέρουν την Σφραγίδα της Χάγης (θεώρηση Apostille) και β) να προκομίζονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. γ) Οι υποψήφιοι, που είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών που απονέμονται από αλλοδαπά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν με συμφωνία δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, οφείλουν να προσκομίζουν, στον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητάς τους, και Βεβαίωση Τόπου Σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 304 παρ. 4 του ν. 4957/2022 (Α’ 55). Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η Ελληνική Επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
 1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο πρέπει να αποτυπώνονται κατ΄ ελάχιστον:
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Μεταδιδακτορική έρευνα, η οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο έγγραφο, όπως π.χ. βεβαιώσεις απασχόλησης
  • Πλήρης κατάλογος συναφών δημοσιεύσεων και περιεχόμενο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια, καθώς και μονογραφίες, συγγραφή βιβλίων κ.α.
  • Τεκμηρίωση συνάφειας των ακαδημαϊκών σπουδών, της διδακτορικής διατριβής ή/και του δημοσιευμένου έργου με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και των μαθημάτων που αντιστοιχούν σε αυτή.
 1. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα της θέσης για την οποία υποβάλλεται υποψηφιότητα. Το Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας πρέπει να περιλαμβάνει: ανάλυση του περιεχομένου του μαθήματος και μαθησιακοί στόχοι, αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό του μαθήματος, σε εβδομαδιαία βάση, οργάνωση του μαθήματος (κατά περίπτωση, π.χ. διδασκαλία θεωρίας/ασκήσεων, προαιρετικά θέματα, εργαστηριακές ασκήσεις, κ.λπ.)
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το υπόδειγμα  του Παραρτήματος 3), στην οποία δηλώνεται ότι:
  • α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
  • β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματός του/της είναι αληθή,
  • γ) Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος με αντικείμενο σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αφορά η αίτησή μου, και το οποίο έχει ληφθεί εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01.01.2013) και συγκεκριμένα την ../../.. (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης)
  • δ) Διαθέτει σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα
  • ε) δεν έχει μία από τις παρακάτω ιδιότητες και δεν ανήκει σε μία (1) από τις ακόλουθες κατηγορίες:
   • Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
   • Μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π.,
   • Ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310 / 2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,
   • Συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,
   • Υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014,
   • Φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας.
  • στ) έχει καταθέσει τη διδακτορική διατριβή στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1566/1985, αρ. 70, παρ. 15, το οποίο συγκροτείται, τηρείται και διατίθεται δια νόμου (Ν. 1566/1985) από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ – www.ekt.gr).
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη μέσω gov.gr (σύμφωνα με το Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης - 2 του παραρτήματος 4), στην οποία ο υποψήφιος δηλώνεται ότι (αποκλειστικά για άρρενες υποψηφίους):
  Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχει απαλλαγή για όλο τον χρόνο διάρκειας του έργου.
 1. Πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (αποκλειστικά για αλλοδαπούς πολίτες). Για υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια, μη πολίτες κράτους- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται επίσης άδεια εργασίας στην Ελλάδα

Επισημαίνεται ότι:

 • Τα δικαιολογητικά 2, 3, 4 και 5 αποτελούν απαιτούμενα δικαιολογητικά και η μη προσκόμισή τους συνιστά λόγο αποκλεισμού. Σε περίπτωση ύπαρξης μεταδιδακτορικής έρευνας, θα πρέπει αυτή να αποδεικνύεται με τα κατάλληλα έγγραφα.
 • Σε περίπτωση που η αίτηση του/της υποψηφίου/ας δεν είναι πλήρης ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβολής και το περιεχόμενό τους ή δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (δικαίωμα υποβολής) της πρόσκλησης, η αίτηση θα απορρίπτεται.
gr  pdf.png  Οδηγίες Υποβολής Πρότασης Διδασκαλίας
Mέγεθος: 1.3 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Επικοινωνία με τα Τμήματα
Iστορίας: history@ionio.gr
Ξένων Γλωσσών, Mετάφρασης και Διερμηνείας: dflti@ionio.gr
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας: archei@ionio.gr
Πληροφορικής: cs@ionio.gr
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας: secdmc@ionio.gr
Τεχνών Ήχου και Εικόνας: audiovisual@ionio.gr
Μουσικών Σπουδών: music@ionio.gr
Περιβάλλοντος: secr_envi@ionio.gr
Τουρισμού: dtour@ionio.gr
Επιτροπή Ερευνών
Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
Tηλ.: 2661087604-6
E-mail: rc@ionio.gr
Ιδρυματικός Υπεύθυνος
Αν. Καθηγητής Νικόλαος Κοψαχείλης
Ε-mail: kopsahelis@ionio.gr
ESPA Banner