Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2021-2022 στο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Λήξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 24-08-2021 15:30

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2020.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 24-08-2021 15:30. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 - 2022» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού́, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από́ το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού́ Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Ιονίου Πανεπιστημίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων του παραρτήματος της παρούσας πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα κατωτέρω επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η κάθε πρόταση διδασκαλίας περιλαμβάνει υποχρεωτικώς σχεδιαγράμματα διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψήφιου διδάσκοντα που καταθέτει την πρόταση:

Επιστημονικά πεδία: «Περιγραφή, Διαχείριση και Ανάπτυξη Ψηφιακών Τεκμηρίων στις Bιβλιοθήκες», «Περιγραφή και Διαχείριση Ηλεκτρονικών Αρχείων, Διάθεση Τεκμηρίων και Συλλογών με Συστήματα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών», «Αρχειονομία», «Μουσική Τεχνολογία και Συστἠματα Διάδρασης», «Κιθάρα», «Μουσικοθεραπεία και Μουσική Παιδαγωγική», «Ψυχολογία της Μουσικής και Μουσική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Μουσικής», «Διδιάστατος/Τριδιάστατος σχεδιασμός και σύνθεση», «Επιμέλεια Εκθέσεων Νέων Μέσων», «Παραγωγή και Δημιουργία Καλλιτεχνικού Οπτικοακουστικού Έργου», «Οπτικοακουστικές Τέχνες και Φυσικές Επιστήμες», Προγραμματισμός και Εφαρμογές, «Κοινωνική Πληροφορική», «Ανάλυση Δεδομένων και Πληροφορίας», «Οικονομική-Νομική-Πολιτική Μετάφραση από τα Γερμανικά προς τα Ελληνικά και αντίστροφα», «Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Φιλοσοφία», «Πολυτροπική Μετάφραση και Διερμηνεία», «Ηνωμένο Βασίλειο, Αγγλόφωνες Χώρες και οι Πολιτισμοί τους», «Βιοχημεία και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων», «Ανάπτυξη Βιοδιυλιστηρίων & Βιολειτουργικά Τρόφιμα», «Ενόργανη Χημική Ανάλυση & Μικροβιακή Τεχνολογία», «Ειδικά Θέματα & Σύνταξη Επιστημονικών Εργασιών στην Επιστήμη Τροφίμων & Διατροφή του Ανθρώπου», «Ψηφιακά Μέσα και Νέες Τεχνολογίες», «Νέα Μέσα Επικοινωνίας», «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν», «Χημεία & Έλεγχος Περιβάλλοντος», «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Βιώσιμη Ανάπτυξη», «Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Άγριας Πανίδας & Οικοσυστημάτων», «Τουριστικό Μάρκετινγκ», «Διοίκηση του Τουρισμού», «Αγγλική Γλώσσα», «Ξένες Γλώσσες: Γαλλικά και Αγγλικά», «Επιχειρησιακή Στρατηγική και Θέματα Καινοτομίας», «Θέματα Διοίκησης και Επιχειρηματικής Ευφυΐας», «Σύγχρονα Θέματα Πληροφορικής», «Bυζαντινή Ιστορία», «Λατινική Φιλολογία», «Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία και Ιστοριογραφία»

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο:

 1. είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2011.
 2. δεν κατέχει:
  - θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή
  - θέση διοικητικού προσωπικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
  - θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.
  - θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε ένα (1) Ίδρυμα και αποκλειστικά σε μόνο ένα (1) Τμήμα. Επιπλέον, οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.

Η υποβολή αίτησης συνεπάγεται την υποχρέωση συμπλήρωσης απογραφικών δελτίων (εισόδου/εξόδου) και την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της αξιολόγησης όπως και την κατά Νόμο αναγκαία χρήση τους για λόγους διαφάνειας στην ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στο σύστημα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος να περιλαμβάνει τα κάτωθι:

 • Αίτηση Υποψηφιότητας
 • Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για κάθε μάθημα του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου
 • Βιογραφικό σημείωμα. Η υποβολή του Βιογραφικού Σημειώματος συνοδεύεται από το σύνολο των εγγράφων τα οποία τεκμηριώνουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό.
 • Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών. Σε περίπτωση όπου ο τίτλος έχει χορηγηθεί από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται η προσκόμιση της αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 • Σε επίπεδο αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος που δεν έχει προγενέστερη συμμετοχή θα πρέπει να υποβάλει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν έχει επιλεγεί σε πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014- 2020.
  Για τις περιπτώσεις των ανωτέρω υποψηφίων θα υπάρξει διασταύρωση της μη προγενέστερης συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου με βάση τα Απογραφικά Δελτία των Πράξεων των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014- 2020, σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ».
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α
  i. έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα,
  ii. τα στοιχεία του βιογραφικού́σημειώματος είναι αληθή́,
  iii. δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του Άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου Τμήματος,
  iv. δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
  v. δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.

Επιπλέον των ανωτέρω, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ' επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

<
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Επικοινωνία για την Πρόσκληση ΕΔΒΜ96
Ε-mail: edbm@ionio.gr
Υπεύθυνος ΕΛΚΕ: κ. Νίκος Κοσκινάς
Ε-mail: koskinas@ionio.gr
Επιτροπή Ερευνών
Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
Tηλ.: 2661087604-6
Fax: 2661087641
E-mail: rc@ionio.gr