Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018 - 2019» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 16η/5.6.18) προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Περίοδος δηλώσεων: 12-06-2018 12:00 - 02-07-2018 12:00

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ή
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλουν πρόταση διδασκαλίας σε ένα μόνο από τα ανωτέρω επιστημονικά πεδία των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια παρακάτω:

Κριτήριο 1: συνάφεια διδακτορικής διατριβής ή/και του ερευνητικού έργου με το επιστημονικό πεδίο

Κριτήριο 2: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2008

Κριτήριο 3: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)

Κριτήριο 4: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου

Κριτήριο 5: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου

β) προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια

δ) μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία

Κριτήριο 6: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του γνωστικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:

α) συνάφεια με την περιγραφή του κάθε μαθήματος

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης

Η επιλογή́ των υποψήφιων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά Επιστημονικό Πεδίο, η οποία θα ορισθεί από τα αρμόδια όργανα του εκάστοτε Τμήματος. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν / επικυρωθούν από την Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος. Καταληκτικά, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψήφιων. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψήφιων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους προτάσεων των υπολοίπων υποψήφιων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών. Η πρόσβαση στους φακέλους των άλλων υποψηφίων μπορεί να γίνει μόνο στο χώρο του Ιονίου Πανεπιστημίου, παρουσία προσωπικού του Ιδρύματος. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο σύστημα της “ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ”.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας
από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»
    Οδηγίες Υποβολής Πρότασης Διδασκαλίας
Mέγεθος: 820.1 KB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Επικοινωνία για την Πρόσκληση ΕΔΒΜ82
Πληροφορίες: κ. Σταματέλα Λάμπουρα
Ε-mail: stella@ionio.gr
Υπέυθυνος ΕΛΚΕ: κ. Κωνσταντίνος Δουκάκης
Ε-mail: Ksd1979@ionio.gr
Επιτροπή Ερευνών
Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
Tηλ.: 2661087604-6
Fax: 2661087641
E-mail: rc@ionio.gr