ΕΙΣΑΓΩΓΗ   |   ΝΕΑ   |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ     |  SITE MAP
Ευρυζωνική Πρόσβαση & Ευρυζωνικές υπηρεσίες

Ευρυζωνικότητα ορίζεται με ευρεία έννοια ως το προηγμένο, εφικτό και καινοτόμο από πολιτική, κοινωνική, οικονομική και τεχνολογική άποψη περιβάλλον, αποτελούμενο από:


Ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες είναι αυτά που εγγυώνται σε κάθε εποχή την απρόσκοπτη και διαφανή πρόσβαση όλων των πολιτών στην πληροφορία και τα συστήματα επικοινωνίας, για την εκπλήρωση των αναγκών τους. Θεωρείται ότι:

Παρά το γεγονός ότι αναμένεται να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα και να δημιουργηθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, είναι πλέον κατανοητό ότι η διαμόρφωση του νέου τοπίου στις τηλεπικοινωνίες από μόνες τις δυνάμεις της αγοράς δεν έχει επιφέρει μέχρι σήμερα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης σε αρκετές χώρες η προσπάθεια να αφεθεί η ανάπτυξη ευρυζωνικών υπηρεσιών αποκλειστικά στις δυνάμεις της αγοράς, δεν απέδωσαν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μπορεί να αποδειχθούν μείζονος σημασίας για την εξάπλωση της ευρυζωνικότητας εξαιτίας του ακόλουθου ιδιαίτερου χαρακτηριστικού τους: ένας μοναδικός φορέας (η πολιτεία) να είναι σε θέση να αποτελέσει κύριο μοχλό ανάπτυξης προωθώντας τη χρήση τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις. Η πολιτεία σε ρόλο "πελάτη" και ταυτόχρονα "καταναλωτή" ευρυζωνικών υπηρεσιών μπορεί με τις επιλογές της να δίνει κατεύθυνση.

Τα δύο τελευταία χρόνια σε αρκετές χώρες (Αγγλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Η.Π.Α, κ.ά.) δημιουργήθηκαν Ομάδες Εργασίας Ευρυζωνικών Υπηρεσιών και Υποδομών (Broadband Task Forces - βλ. Αναφορές). Ο ρόλος τους είναι κατά βάση καθοδηγητικός, συντονιστικός και συμβουλευτικός. Οι εισηγήσεις τους για παρεμβάσεις (κίνητρα, χρηματοδοτήσεις, προσαρμογή κανονιστικού πλαισίου) και η ταυτόχρονη ενθάρρυνση της ζήτησης των ευρυζωνικών υπηρεσιών από τους τελικούς χρήστες, αποσκοπεί στην παρακίνηση πολιτείας και αγοράς προκειμένου να επιταχυνθούν οι ενέργειες ανάπτυξης ευρυζωνικών υπηρεσιών.

Με τις ενέργειες αυτές εκτιμάται ότι πέρα από την οικονομική αναβάθμιση της αγοράς που θα επιφέρει η χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών, θα διασφαλιστεί και η παροχή τους στις απομακρυσμένες ή λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Αποτρέπεται έτσι η δημιουργία τεχνολογικού-οικονομικού κενού που θα διευρύνει το ψηφιακό χάσμα και την τεχνολογική υστέρηση με την επακόλουθη απώλεια ανταγωνιστικότητας σε τμήματα της οικονομίας, ειδικά απομακρυσμένων ή/και υποβαθμισμένων περιφερειών σε επίπεδο χώρας ή Ένωσης.

Χρηματοδότηση
 
Το έργο "Σύμβουλος  Τεχνικής Υποστήριξης για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων" έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, συγχρηματοδοτείται από την Ε.E. και υλοποιείται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Copyright 2005. All Rights Reserved.
Τελευταία Νέα
Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Επιλογές

Πληροφοριακή Υποδομή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ευρυζωνικότητα

Μέτρο 4.2

Πρόσκληση 93

Τεχνική Υποστήριξη για την Ανάπτυξη Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών στην ΠΙΝ

Μητροπολιτικά Δίκτυα Οπτικών Ινών στην ΠΙΝ