Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ: 01-02-2017 14:00. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ!

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 3315/15.03.2016, κωδ. ΕΔΒΜ20), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 64/16.06.2016), προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Περίοδος δηλώσεων: 10-01-2017 08:00 - 01-02-2017 14:00

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε ένα από τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου ανά εξάμηνο - αναλυτικά περιγράφονται στην Επιλογή Μαθημάτων - (έως δύο μαθήματα για όλο το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017). Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια παρακάτω:
Κριτήριο 1:
Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
α) συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος
β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας
γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης
Κριτήριο 2
Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/ίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:
α) προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία
β) δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια
γ) μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία
δ) συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα.

Η επιλογή των υποψήφιων της παραπάνω πρόσκλησης θα γίνει από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, κατόπιν εισήγησης τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ανά μάθημα, η οποία και θα ορισθεί από τα αρμόδια όργανα του Τμήματος. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν / επικυρωθούν από την Επιτροπή Ερευνών του Ιδρύματος. Καταληκτικά, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψήφιων. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού /ής, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψήφιων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων υποψήφιων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στο σύστημα της “ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ”.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας
από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού»
    Οδηγίες Υποβολής Πρότασης Διδασκαλίας
Mέγεθος: 2.07 MB :: Τύπος: Αρχείο PDF
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!
Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας
Πληροφορίες: Ε. Παπαδοπούλου
Τηλ.: 26610-87606
Fax: 26610-87641
Ε-mail: lpapado@ionio.gr
Επιτροπή Ερευνών
Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα
Tηλ.: 2661087604-6
Fax: 2661087641
E-mail: rc@ionio.gr